Grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæring skal til vanlig starte det året barnet fyller 6 år og varer til barnet har fullført det tiende skoleåret.    

 

Grunnskoleopplæringa baserer seg på læreplan for den 10-årige grunnskolen (K-06) og omfattar fagene:
RLE (religion, livssyn og etikk), norsk, matematikk, fremmedspråk, kroppsøving, kunnskap om hjemmet, samfunnet, naturen og estetikk, praktisk og sosial opplæring.


En del av undervisningstida kan brukes til fag og aktiviteter som skolene og elevene velger. Alle elever har rett til tilpasset opplæring.

Spesialundervisning

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1.

Lenke til Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT) inkl. spesialpedagogisk førskoleteam.

 

Opplæring for elever med annet morsmål enn norsk og samisk

Kommunen skal gi elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk nødvendig morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring og særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen, jfr. opplæringsloven § 2-8.

 

Klage

Man har klageadgang etter reglene i forvaltningsloven. Klage sendes Skole, barnehage og oppvekst.


Adresse: Tangenten, Kongleveien 2, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen.
E-post