Felles informasjon skole

 

Felles informasjon skole

Skolestart - innmelding
Oppvekstportalen - skjema SFO
SFO skolefritidsordningen

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

Mer informasjon

Skoleruta med ferie

Skoleruta 2018-2019 med fridager.

Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 10 Skoledager Første skoledag: uke 34 mandag 20.08.18
September 20 Skoledager elever
Oktober 18 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 01.10.18 t.o.m fredag 05.10.18
November 21 Skoledager elever Fredag 02.11.18
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 24.12.18
Januar 22 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. tirsdag 01.01.19
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 18.02.19 t.o.m 22.02.19
Mars 20 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 11.03.19
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 15.04.19. t.o.m mandag 22.04.19
Mai 19 Skoledager elever onsdag 01.05.19, fredag 17.05.19,torsdag 30.05.19 og fredag 31.05.19
Juni 14 Skoledager elever mandag 10.06.19. Siste skoledag fredag 21. 06.19
Sum 190 Skoledager elever

Mer informasjon

Psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kommunen har en overordnet plan for å hindre mobbing og øke trivselen til alle barn og unge.

 

Nesoddens plan for et godt oppvekstmiljø Å vokse opp og høre til (PDF, 910 kB)

Alle skolene i Nesodden har planer for å sikre godt skolemiljø, for å forebygge mobbing og krenkelser og for å reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø. Skolen informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.
 

Skolen har en aktivitetsplikt


Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor hvis de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.

 

Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.

 

Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlingsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

 

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?


Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

 

Melde sak til Fylkesmannen


Dersom dere mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin i en sak som gjelder deres barn, kan dere melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil bare behandle saken dersom dere i forkant har tatt saken opp med rektor og det har gått minst en uke fra saken ble tatt opp med rektor.

 

En eventuell klage bør være skriftlig og begrunnet og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

 

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen i et enkeltvedtak bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

 

Vil du vite mer?

Syke barn i barnehage og skole - retningslinjer
Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken tilbyr elevene på Nesodden en rekke kulturopplevelser hvert år. 

Se på oversikt over alle kulturtilbudene til våre elever! Her kan man finne egen skole, og klikke på tilbudene, se hva de handler om og når de kommer til skolen.

Kommunen har en egen "Plan for Den kulturelle skolesekken i grunnskolen i Nesodden 2018-2020 (PDF, 504 kB)".

 

Lokale kunstnere

I tillegg til de tilbudene som vi får fra Akershus fylke, får elevene også treffe lokale kunstnere med egne tilbud for skolene på Nesodden. Kunstnerne avtaler da tidspunkt med den enkelte skole.  

Mangfold og muligheter

Nesodden kommune abonnerer på de forskjellige sjangrene etter en plan vedtatt i Skole- og oppvekstutvalget høsten 2008: "Mangfold og muligheter - vekst gjennom kulturelle opplevelser og erfaringer" (PDF, 315 kB)

Forsikringsordninger

Forsikring - elever

Alle elever i skolene i Nesodden er forsikret gjennom Protector Forsikring. Forsikringen gjelder i skoletiden, dvs. når eleven oppholder seg på skolen eller andre steder i skolens regi, og på skolevei.


Forsikringen gjelder på direkte vei til og fra skolen, også når elever går til og fra skolen midt på dagen.


Protector forsikring gjelder ikke for den tiden eleven evt. oppholder seg hjemme i løpet av skoledagen.

Kontaktinfo: 

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling v/ Ingrid Kringlebotn.

 e-post :
 Ingrid.Kringlebotn@nesodden.kommune.no

 Tlf.: 66 96 43 95

It's Learning
Ordensreglement Grunnskolen

Forskrift om ordensreglement for grunnskoler i Nesodden kommune. Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014

Vedtatt i skole- og oppvekstutvalget 28.10.2014 

Til forskriften

Samarbeid hjem/skole

Hjem og skole har gjensidige rettigheter og plikter. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser. Dokumentet er utarbeidet av Nesoddskolen i samarbeid med skolens organer høsten 2015. Det er styrende for hjem-skolesamarbeidet fra våren 2016.

 

 

Veileder om samarbeid mellom hjem - skole (PDF, 2 MB)


Mer informasjon

Retningslinjer for skolefri

Kommunens retningslinjer

Generelt

Det henstilles til foreldre og foresatte å bruke skoleruta ved planlegging av familiens ferieopphold og reiser.

 

Det skal sendes skriftlig, begrunnet søknad om skolefri til elevens skole i god tid (2 uker). Rektor besvarer søknaden skriftlig.

IST for foresatte

Skolebarn - Klikk for stort bilde

Har du barn i skolen kan du nå få tilgang til vurderinger, karakterer og fravær. Hvis du har flere skolebarn i kommunen, får du oversikt og tilgang til barnas informasjon fra én og samme innlogging! 

 

I lenken IST-for foresatte,  kan foresatte med barn i grunnskolen og ungdomsskolen logge seg inn å endre opplysninger om barnet sitt, f.eks endre telefonnummer og adresse.

Skjemaoversikt

Til skjemaoversikten på Nesodden kommunes nettsider

Sensorskolering

Retningslinjer og fagrapportmaler

De syv kommunene i Follo (Enebakk, Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og Ås) har gjennom skoleeierforum vedtatt felles retningslinjer for muntlig eksamen.

Disse retningslinjene skal være gjeldende for kommunene i Follo.

 

Retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen 2017 (PDF, 430 kB)

 

Formålet er å utvikle en felles vurderingspraksis, hvor målet er at muntlig eksamen skal oppleves forutsigbart og rettferdig for alle involverte parter.

 

Fagrapportmaler 2017

Religion, livssyn og etikk (RLE) - regler om fritak

Nye lovbestemmelser om fritak fra aktiviteter og faget religion. livssyn og etikk.
 

§ 2-3a.  Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.


Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.


Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. 


Skolen skal ved melding om fritak sjå til at fritaket blir gjennomført, og leggje til rette for tilpassa opplæring innanfor læreplanen. 

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak og om innhaldet i opplæringa.

 
Elevar som har fylt 15 år, gir sjølv skriftleg melding som nemnt i første ledd.

 

§ 2-4.  Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. 


Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, kjennskap til kva kristendommen har å seie som kulturarv og til etiske og filosofiske emne. 

 

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål. 

 

Undervisninga i religion, livssyn og etikk skal presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.


Kart over skolene på Nesodden

Publisert 13.09.2018

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kommunen har en overordnet plan for å hindre mobbing og øke trivselen til alle barn og unge.

 

Nesoddens plan for et godt oppvekstmiljø Å vokse opp og høre til (PDF, 910 kB)

Alle skolene i Nesodden har planer for å sikre godt skolemiljø, for å forebygge mobbing og krenkelser og for å reagere hvis elever ikke har et godt og trygt skolemiljø. Skolen informerer om dette arbeidet på foreldremøter og gjennom FAU.

Publisert 13.09.2018

Skoleruta 2018-2019 med fridager.

 

Måned Skoledager elever Offentlige helligdager og fridager
August 10 Skoledager Første skoledag: uke 34 mandag 20.08.18
September 20 Skoledager elever
Oktober 18 Skoledager elever Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 01.10.18 t.o.m fredag 05.10.18
November 21 Skoledager elever Fredag 02.11.18
Desember 15 Skoledager elever Juleferie: f.o.m. mandag 24.12.18
Januar 22 Skoledager elever Juleferie: t.o.m. tirsdag 01.01.19
Februar 15 Skoledager elever Vinterferie: uke 8 f.o.m 18.02.19 t.o.m 22.02.19
Mars 20 Skoledager elever Kommunal fagdag: mandag 11.03.19
April 16 Skoledager elever Påskeferie: t.o.m mandag 15.04.19. t.o.m mandag 22.04.19
Mai 19 Skoledager elever onsdag 01.05.19, fredag 17.05.19,torsdag 30.05.19 og fredag 31.05.19
Juni 14 Skoledager elever mandag 10.06.19. Siste skoledag fredag 21. 06.19
Sum 190 Skoledager elever
Publisert 04.09.2018
Smilende barn

 

Kvalitetsplan for SFO i Nesodden kommune legges ut på høring med frist 18.9.2018.

 

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.- 4.trinn og funksjonshemmede elever på 5.- 7. trinn. SFO er en unik arena for å gi barn med ulik alder og ulike forutsetninger muligheter til å gjøre ting sammen. SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barna. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. SFO skal også tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter.

Publisert 12.02.2018
Skoleelever

Mange har ikke fått svart på reservert skoleplass for skolestart i 1. klasse.

P.g.a. av en feil i utsendelsen av brev til foresatte uten digital postkasse, har det blitt liggende mange brev som ikke har blitt sendt ut tidsnok til fristen 5. februar 2018.

 

 

Oppvekstportalen er åpen til og med 12. februar

Oppvekstportalen vil være åpen til og med 12. februar slik at foresatte kan gå inn å svare på brevet som kommer i postkassen i løpet av uken. I brevet står det at fristen for å svare er 5. februar, men den er altså nå forlenget.

 

Publisert 20.03.2017
Papirfigurer

Skolebarn fra 1. til og med 4. trinn får etter søknad SFO-plass. Tilsvarende gjelder for barn med særskilte behov på 1. til og med 7. trinn.

 

Frist for påmelding er 1. april.

Publisert 04.01.2016
Skolebarn

 

Skoleporten - for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen.

Fant du det du lette etter?