Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Opptakskriterier og tildeling

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med [barnehage]loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.»
(Utdrag fra barnehageloven § 12a)

 

Retten til barnehageplass er nå utvidet til å omfatte barn født innen utgangen av november.

 

Til søknad om barnehageplass.

Klikk for stort bildeLille Lottas første møte med barnehagen

1. Opptakskriterier

Alle barnehager har opptakskriterier. Opptakskriteriene sier noe om hvordan barnehagene prioriterer sine søknader og hvilken opptakskrets barnehagen har definert.

Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med opptakskriteriene i aktuelle barnehager for deg og ditt barn. Hvis det er noe du lurer på etter å ha lest informasjonen her og opptakskriteriene, ta gjerne kontakt med styrer/virksomhetsleder i den barnehagen du har tenkt å søke om plass.De kommunale og private barnehagene har ikke samme opptakskriterier eller opptakskrets.
Dette kan føre til ulike prioriteringer i opptaket. Opptakskriteriene i de kommunale barnehagene er felles.

 

Dersom du søker om prioritert plass, må grunnen dokumenteres i vedlegg til søknaden.
Dokumentasjonen må være av nyere dato.

 

Opptakskriterier for private barnehager

Du finner de private barnehagenes opptakskriterier som lenke i barnehagens faktaoversikt.

 

Opptakskriterier for kommunale barnehager 

Pr. 01.01.16 tildeles barnehageplass etter følgende kriterier, og i synkende rekkefølge: 

  1. Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 fjerde ledd, jfr. Lov om barnehager § 13.
  2. Barn som etter anbefaling fra PPT eller helsestasjon har sterkt behov for barnehageplass pga. betydelige sosiale og/eller helsemessige problemer, enten hos barnet selv eller hos nære familiemedlemmer. Dokumentasjon fra en av instansene ovenfor skal følge søknaden. Annen tungtveiende dokumentasjon kan vurderes.
  3. Barn av flyktninger som skal bosette seg på Nesodden, og der de foresatte skal følge introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Bekreftelse fra flyktningkontoret skal følge søknaden.
  4. Barn av enslige forsørgere i arbeid eller utdanning.  Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet, og er alene om den daglige omsorgen. Det kreves dokumentasjon på at forsørgeren er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Relevant dokumentasjon: Bostedsattest fra folkeregisteret, separasjonsbevilling eller dokumentasjon fra NAV (på at man mottar overgangsstønad, utvidet barnetrygd).
  5. Søsken av barn som allerede har plass, og som skal fortsette i barnehagen, gis prioritet i samme barnehage. Rett til prioritet gjelder bare dersom barnet har lovbestemt rett til plass. Søskenprioritet gis etter prinsippet eldre søsken (fødselsdato og fødselsår) foran yngre.
  6. Minoritetsspråklige barn (der begge foreldre verken snakker norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk).

For den gruppen som ikke faller inn under kriteriene 1 – 6, gjelder følgende:
Plass tildeles etter barnas alder (eldre barn foran yngre).

 

Dokumentasjon

Der det kreves at søknaden dokumenteres for høyere prioritet, jfr. kriteriene 1-6, må dokumentasjonen ikke være eldre enn fire måneder ved søknadsdato. Ved supplerende opptak gjennom året kan ny dokumentasjon etterspørres ved behov.


Avvik fra prioriteringsrekkefølgen

Etter at barn med rett til prioritet jfr. opptakskriteriene 1-6 har fått tilbud om plass, kan opptaksmyndigheten fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til:

 

a) Barnegruppens alders- og kjønnssammensetning:

Barnegruppen skal kunne ha minst 30 % av det lavest representerte kjønnet og mer enn ett barn av hvert av årskullene barnegruppen består av.

 

b) Søknad om bytte av barnehage vurderes i sammenheng med hovedopptaket, vanligvis med virkning fra kommende barnehageår. Innvilges overflytting, mister man automatisk det barnehagetilbudet man søker overflytting fra.  Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.


Forståelsen av kriteriet om søskenprioritet i hovedopptaket

Ved bytte av barnehage fra en kommunal barnehage til en annen, der ett av søsknene allerede har plass, utløses retten til prioritet. Ved ny søknad om barnehageplass eller ved søknad om bytte av barnehage fra privat til kommunal barnehage utløses ikke retten til prioritet før ett av søsknene har fått plass. Andre søsken kan da få plass senere i opptaket, dersom det fortsatt er ledig plass i ønsket barnehage.

 

 

2. Opptaksprosessen og tildeling

Samordnet opptak - opptak av barn i den enkelte barnehage

Nesodden kommune har samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen. Du underrettes per.SMS og  e-post om barnet ditt har fått tildelt barnehageplass eller ikke. Dersom det ikke er plass i de barnehagene familien har prioritert, vil søknaden også bli vurdert i andre barnehager i kommunen, men først og fremst innen den sonen barnet bor.

 

Opptak til plass i kommunal barnehage skjer i henhold barnehageloven §§ 12, 12a og 13 med forskrifter, og §§ 4 og 5 i vedtekter for Nesodden kommunale barnehager.

 


Travel saksbehandlingstid

I tiden rundt opptaket er det stor pågang med spørsmål knyttet til opptaket. For informasjon om den enkelte barnehage oppfordres foreldre til å ta kontakt med barnehagen direkte. 

 

Etter at alle plassene er fordelt, foretas løpende opptak så fort det blir ledige plasser gjennom barnehageåret.


Klage på avslag om barnehageplass

Ved hovedopptaket kan du klage dersom barnet ditt verken har fått første eller andre ønske oppfylt og har lovbestemt rett til plass. Du må klage skriftlig til kommunen. I klagen må du si hvilken avgjørelse du klager over og grunnene for klagen. 


Klagefristen er tre uker fra mottatt vedtak.

 

Klageskjema ved tildeling av barnehageplass (DOCX, 71 kB)


Dersom kommunen etter å ha vurdert saken på nytt ikke omgjør vedtaket, sender kommunen klagen til  klageinstansen. Kommunens klageinstans er Klagenemda.

 

Barn som ikke blir tildelt plass ved hovedopptak eller etter klage, står på venteliste. Søknadene blir vurdert ved løpende opptak i løpet av barnehageåret.

 

Klageretten er nærmere beskrevet i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage og vedtekter for Nesodden kommunes barnehager § 5.

 


Tildeling av plass i løpet av året - løpende opptak

I hovedopptaket tildeles plasser som er ledig i august. Plasser som blir ledige i løpet av året, tildeles i løpende opptak.