Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Vedtekter for Nesodden kommunale barnehager

Gyldig fra. 01.03.20.

 

 1. Eierforhold
 2. Formål og innhold
 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg
 4. Opptak av barn
 5. Opptakskriterier
 6. Klage
 7. Leke - og oppholdsareal i kommunale barnehager, norm for arealutnyttelse og norm for grunnbemanning
 8. Åpningstid
 9. Foreldrebetaling
 10. Oppsigelse
 11. Helsekontroll
 12. Internkontroll
 13. Taushetsplikt
 14. Ikrafttredelse

 

§ 1 Eierforhold

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Nesodden kommune.

 

§ 2 Formål og innhold

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene.

 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Lov om barnehager § 1).

 

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet.

 

§ 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (jfr. Lov om barnehager § 4).

 

Foreldrerådet består av barnas foreldre, og skal fremme deres fellesinteresser. Samtidig skal foreldrerådet bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, og skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Hver av gruppene skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehager skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

 

Barnehagens styrer er sekretær for samarbeidsutvalget.

 

§ 4 Opptak av barn

Opptak i kommunale barnehager foretas i henhold til barnehagelovens bestemmelser med forskrifter og kommunale opptakskriterier som framgår av § 5. Søknad om opptak skjer via oppvekstportalen på Nesodden kommunes hjemmesider. Hovedopptak skjer en gang pr. år. Ved hovedopptaket behandles søknader som er mottatt innen søknadsfristen 1. mars, med oppstart fra august kommende barnehageår.

 

Opptaksmyndighet.

Opptak til kommunal barnehageplass foretas av kommunaldirektøren, i samråd med styrere i kommunale barnehager.

 

Opptakskrets.

Barnehagene er åpne for barn som bor i Nesodden kommune.  Barn som har fått

plass i kommunal barnehage, beholder denne til de begynner på skolen.

 

Lovfestet rett til barnehageplass

Ved hovedopptak er det lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om plass (jf Lov om barnehager § 12 a). Lovbestemt rett til barnehageplass gjelder innenfor kommunens grenser.

  

Tildeling av barnehageplass

Tildeling av barnehageplass skjer skriftlig, og med utgangspunkt i de ønsker søker har angitt, og henhold til opptakskriteriene i vedtektenes § 5.  Hvis det ikke er mulig å tildele plass ved en av de fire barnehagene søker har angitt, blir søknaden vurdert for opptak ved andre barnehager.

 

Supplerende opptak

For supplerende opptak i løpet av barnehageåret gjelder ikke søknadsfristen 1. mars. Det er ikke lovfestet rett til plass ved supplerende opptak. Supplerende opptak foretas etter at alle med lovfestet rett har blitt tilbudt plass i barnehage. Ved supplerende opptak skal søkere på venteliste tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

                                                

§ 5 Opptakskriterier

Barnehagene er åpne for alle barn som bor i Nesodden kommune. Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier:

 1. Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 og fjerde ledd jfr. lov om barnehager § 13.
 2. Barn som etter anbefaling fra PPT eller helsestasjon har sterkt behov for barnehageplass pga. betydelige sosiale og/eller helsemessige problemer, enten hos barnet selv, eller hos nære familiemedlemmer. Dokumentasjon fra en av instansene ovenfor skal følge søknaden. Annen tungtveiende dokumentasjon kan vurderes.
 3. Barn av flyktninger som skal bosette seg på Nesodden, der de foresatte skal følge introduksjons-program for nyankomne flyktninger. Bekreftelse fra flyktningkontoret skal følge søknaden.
 4. Barn av enslige forsørgere i arbeid eller under utdanning.  Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet, og er alene om den daglige omsorgen. Det kreves dokumentasjon på at forsørgeren er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Relevant dokumentasjon: Bostedsattest fra folkeregisteret, separasjonsbevilling eller dokumentasjon fra NAV (mottar overgangsstønad eller utvidet barnetrygd).
 5. Søsken av barn som allerede har plass, og som skal fortsette i barnehagen, gis prioritet i samme barnehage. Rett til prioritet gjelder bare dersom barnet har lovbestemt rett til plass. Søskenprioritet gis etter prinsippet eldre søsken (fødselsdato og fødselsår) foran yngre. 
 6. Minoritetsspråklige barn (der begge foreldre verken snakker norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk).

 

Dokumentasjon: Der det kreves at søknaden dokumenteres for høyere prioritet jf kriteriene 1-6, må denne ikke være eldre enn fire måneder ved søknadsdato. Ved supplerende opptak gjennom året kan ny dokumentasjon etterspørres ved behov.

 

For den gruppen som ikke faller inn under kriteriene 1 – 6, gjelder følgende:

Plass tildeles etter barnas alder (eldre barn foran yngre).

 

Avvik fra prioriteringsrekkefølgen:

Etter at barn med rett til prioritet jfr. opptakskriteriene 1-6 har fått tilbud om plass, kan opptaksmyndigheten fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til:

 

a) Barnegruppens alders- og kjønnssammensetning:

Barnegruppen skal kunne ha minst 30 % av det lavest representerte kjønnet og mer enn ett barn av hvert av årskullene barnegruppen består av.

 

b) Søknad om bytte av barnehage vurderes i sammenheng med hovedopptaket, vanligvis med virkning fra kommende barnehageår. Innvilges overflytting, mister man automatisk det barnehagetilbudet man søker overflytting fra.  Dette gjelder uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat.

 

§ 6 Klage

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på barnehageplass. Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt (jf barnehageloven § 12 a). Klagen må fremstilles skriftlig til kommunen, og må nevne den avgjørelse det klages over, og de grunner klagen støtter seg til.

 

Klagefristen er tre uker.

 

Dersom kommunen ikke tar klagen opp til behandling, eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Kommunens klageinstans er en egen utnevnt klagenemd sammensatt av valgte politikere.

 

Barn som ikke blir tildelt ønsket plass ved hovedopptak eller etter klage, står på venteliste. Søknaden blir vurdert ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret.

 

§ 7 Leke - og oppholdsareal i kommunale barnehager, norm for arealutnyttelse og norm for grunnbemanning

Netto leke- og oppholdsareal barnehagene i Nesodden kommunale barnehager er etter ny godkjenning vurdert til:

 

Bjørnemyr barnehage                      196 m2

Fagerstrand barnehag                     442 m2

Kongleveien barnehage                  538 m2

Munkestien barnehage                   516 m2

Oksval barnehage                             292 m2

Vestsiden barnehage                       200 m2

Sunnhagen barnehage                    232 m2

Heia barnehage                                 690 m2

Eplehagen barnehage                      180 m2

 

Utearealet i barnehagen bør være ca. 6 ganger så stort som leke- og oppholdsarealet inne.

Normen er veiledende, og arealenes beskaffenhet må vurderes ved godkjenning av barnehagen.

 

Norm for netto leke- og oppholdsareal inne per barn:

0-2 år: 5,3 m2

3-5 år: 4,0 m2

 

Barnegruppene skal ikke være større enn at det er én voksen per 6 store barn og én voksen per 3 små barn. Med forsvarlig menes det her at ingen barnegruppe skal overstige 24 storebarnsekvivalenter og ingen barnegruppe skal overstige maksimalt 14 barn under tre år.

 

§ 8 Åpningstid

Barnehagene holder åpent fra kl. 07.00 – 17.00 mandag til fredag.

Barnehagene har stengt alle høytidsdager, julaften, romjulen, nyttårsaften, fra og med mandag til og med onsdag i påskeuken, samt de tre siste ukene av juli.

 

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal avvikles sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Den fjerde ferieuken kan avvikles i forbindelse med jul og påske. Barn som begynner på skolen, må avvikle all ferie innen 31. juli.

 

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Planleggingsdagene er arbeidsdager for personalet, og disse kunngjøres før nytt barnehageår starter. Barnehagene er ikke åpen for barna disse dagene.

 

Planleggingsdagene skal fastsettes slik at foreldrene får beskjed i god tid.

 

§ 9 Foreldrebetaling

Det skal betales for barnehageplass i henhold det betalingsreglement som til enhver tid er fastsatt av kommunestyret.

 

Foreldrebetalingen følger statlige føringer og bestemmelser jf. lov om barnehager § 15 og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager §§ 1-5.

 

Det kan søkes om redusert betaling hvis oppholdstiden er mindre enn 30 timer pr. uke.

Slik reduksjon avgjøres av kommunedirektøren ut i fra hvilket opptakskriterium som er lagt til grunn for opptak av barnet i kommunal barnehage. Reduksjonen gis i forhold til den faktiske oppholdstiden, og beregnes ut i fra betalingen for en heltidsplass (mer enn 41 timer pr. uke).

 

Søknader om redusert betaling etter behandles av kommunen.

I henhold til nasjonal forskrift om foreldrebetaling § 3 tilbys det reduksjon i barnehagebetalingen for

 • Søsken: 30 % for første søsken og 50 % for øvrige søsken.
 • Barnefamilier med lav betalingsevne: Det gis reduksjon i betalingen for barnefamilier med lavest betalingsevne i henhold til kommunalt vedtatte betalingssatser. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, begrenset oppad til den enhver tid gjeldende sats for makspris fastsatt av Stortinget. Inntektsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig inntekt. Det søkes om redusert foreldrebetaling for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse, eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
 • 2, 3, 4 og 5-åringer i husholdninger med inntekt under kr. 548 500 per år har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke, og kan søke om dette. Ordningen gjelder også for barn med utsatt skolestart. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget. Ordningen gjelder husholdninger som er bostedsregistrert i Nesodden kommune.

 

De foresatte plikter å underrette om endringer i inntektsforhold som vil medføre en høyere foreldrebetaling.

 

I de tilfeller der opplysninger om inntekten ikke blir levert, vil høyeste sats bli krevet inntil nødvendig dokumentasjon foreligger.

 

Betalingen skjer innen 25. hver måned til økonomiavdelingen.  Det påløper renter etter forfall. 

 

Det betales for 11 måneder i året. Redusert betaling med inntil 5 dager pr. barnehageår kan gis ved

 • stenging av barnehagen grunnet sykefravær blant personalet
 • epidemier
 • arbeidskonflikter
 • ombyggingsarbeider, bygningsskader o. l.

 

Det skal betales for plassen også under barnas fravær.  Kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst kan innvilge redusert betaling, eller betalingsfritak i særskilte tilfeller, når barnet er fraværende i 4 uker eller mer på grunn av sykdom, eller andre alvorlige, uforutsette årsaker.

 

Kostpenger fastsettes av kommunestyret etter prinsippet om full kostnadsdekning. Kostpenger betales ikke for fraværsperioder over 3 uker.

 

Dersom et barn i kommunal barnehage hentes etter stengetid, belastes foreldre de nødvendige utgiftene til overtid etter følgende satser:

Første påbegynte time belastes med kr. 400 ,-. 

Utover én time belastes med kr. 200 ,- pr. påbegynt halvtime.

 

§ 10 Oppsigelse

Plass i barnehage må sies opp skriftlig med 1 måneds frist regnet fra den 15. eller 1. i samme eller etterfølgende måned.

 

Dersom oppsigelse skjer før oppstart i barnehagen, må oppsigelsen være registrert i kommunen den 1. i måneden før oppstartssmåneden. I motsatt fall vil foreldrebetaling bli krevet også for oppstartsmåneden.

 

§11 Helsekontroll

Det skal legges frem opplysninger om barnets helse etter de retningslinjer som departementet til enhver tid bestemmer.

 

§ 12 Internkontroll

Alle kommunale barnehager har utarbeidet internkontrollsystem. Internkontrollhåndbok og dokumentasjon finnes i den enkelte barnehage.

 

§ 13 Taushetsplikt

De ansatte i barnehagen, samt alle som arbeider med, eller behandler saker regulert av lov om barnehager, har taushetsplikt iflg. forvaltningsloven §§ 13 og 13 a-f.

 

§ 14 Ikrafttredelse

Vedtektenes formål er å utdype de forskrifter som til enhver tid er fastsatt av Kunnskapsdepartementet ihht. lov om barnehager. Vedtektene trer i kraft umiddelbart.