Søk barnehageplass

Baby med pc - Klikk for stort bilde Istockphoto


Søknadsfrist til hovedopptaket 2018 for ny barnehagesøknad og
bytte av barnehage er 1. mars.

 

Til priser for barnehageplass

 

 

 

 

Søke/endre/si opp barnehageplass

I Oppvekstportalen vil du kunne søke/si opp barnehageplass og endre tidligere innsendte søknader.

Til søknadsskjema i Oppvekstportalen

 

Viktig!

Tilbud om barnehageplass sendes elektronisk på mail til den som er registrert som regningsmottaker. Det må derfor registreres mailadresse til denne personen.

For å få søskenmoderasjon må dere passe på at det registreres samme betaler for alle søsknene.

Samordnet opptak

Nesodden kommune har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i kommunen, både kommunale og private. 

Ta gjerne kontakt med den enkelte barnehage ved styrer, for nærmere opplysninger vedr. din søknad.

 

Søke barnehageplass

 • Du kan søke om plass gjennom hele året (løpende opptak), men for  hovedopptaket er søknadsfristen 1. mars (til plasser som er ledig fra  august). I hovedopptaket tildeles plasser til barn som har lovfestet rett til plass og som har søkt barnehageplass innen 1. mars.
 • Du skal sende én søknad per barn.
 • Du kan søke inntil fire kommunale og/eller private barnehager i prioriter rekkefølge.
 • Noen barnehager tar kun inn barn i visse aldersgrupper. Se den enkelte barnehages opptakskriterier.
 • Du må oppgi ønsket startdato.

 

For hovedopptaket må endringer i prioritering av barnehager skje før søknadsfristens utløp 1. mars via Oppvekstportalen.

 

Etter å ha sendt søknad mottar du en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Bekreftelsen sendes både som SMS og til e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Det er svært viktig at du gir korrekte opplysninger, som f.eks. aktiv e-postadresse, postadresse, telefonnummer til dere som foresatte m.m. I søknadens siste merknadsfelt må du oppgi antall vedlegg som sendes kommunen med postgang, eller om det er andre forhold som opptaksmyndigheten bør vite om før det fattes vedtak om opptak.

 

Informasjon om den enkelte barnehage finnes på kommunens nettsider og i Oppvekstportalen. For utfyllende informasjon om den enkelte barnehage, anbefaler vi at du kontakter barnehagens styrer/eier direkte.

 

Funksjonshemming

Ikke alle barnehager i kommunen er tilrettelagt for funksjonshemmede barn. Ta kontakt med den barnehagen du har tenkt å søke dersom du er usikker på tilretteleggingen.

 

 

Rett til prioritert ved opptak

Du kan kreve rett til prioritert plass i henhold til bestemmelser i barnehageloven eller barnehagens opptakskriterier. Dette er aktuelt når du søker om plass i henhold til barnehageloven § 13, eller når andre forhold i henhold til opptakskriteriene i den enkelte barnehage, gir rett til prioritet.

 

Dersom du søker om rett til prioritert plass må du dokumentere dette. Denne dokumentasjonen må sendes kommunen innen 1. mars. Vedlegg til søknaden sendes kommunen per post til:

Nesodden kommune
v/ fagområde Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling
Postboks 123
1451 Nesoddtangen

 

 

Lovfestet rett til barnehageplass


Barn med lovfestet rett er garantert plass i en av barnehagene i kommunen. Da må barnet fylle ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass for, og det må være søkt innen 1. mars.Søknader som mottas etter søknadsfristen, blir ikke behandlet før alle søkere med rett til barnehageplass og som har søkt innen fristens utløp, er tilbudt plass. De som søker om barnehageplass etter fristen er utløpt, mister den lovbestemte retten til barnehageplass. Tidspunktet det gis tilbud fra, vil da avhenge av når det blir plasser ledige. 

 

 

Barn uten lovfestet rett til barnehageplass

Barn uten rett til barnehageplass jfr. barnehagelovens § 12 a blir vanligvis ikke tildelt barnehageplass i kommunale barnehager i hovedopptaket. Noen private barnehager tar inn barn uten rett til plass i hovedopptaket. Det kan derfor uansett være lurt å sende inn en søknad innen søknadsfristens utløp 1. mars.

 

Ofte stilte spørsmål om barnehage

Ofte stilte spørsmål om barnehage
Hva er Barnehagefakta?

Barnehagefakta presenterer relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass.

 

Hva forteller tallene oss?

Tallene i barnehagefakta er basert på opplysninger som barnehagene selv rapporterer inn i desember hvert år, og de kvalitetssikres av kommunen og Utdanningsdirektoratet.

Nøkkeltall om barnehagene kan være nyttige både for foresatte til barn i barnehagen og for andre med interesse for barnehager.

 

Til siden om barnehagefakta - Utdanningsdirektoratet.

Hvem har lovfestet rett på plass i barnehage?

Barn som er født i august, september og oktober har lovfestet rett til plass i hovedopptaket året etter, hvis du søker plass før fristen 1. mars.

 

Det er felles og samordnet opptak for private og kommunale barnehager.

Etter hvilke kriterier tildeles barnehageplassene?

Opptakskriterier for kommunale barnehager 

Pr. 01.01.16 tildeles barnehageplass etter følgende kriterier, og i synkende rekkefølge: 

 1. Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 fjerde ledd, jfr. Lov om barnehager § 13.
   
 2. Barn som etter anbefaling fra PPT eller helsestasjon har sterkt behov for barnehageplass pga. betydelige sosiale og/eller helsemessige problemer, enten hos barnet selv eller hos nære familiemedlemmer. Dokumentasjon fra en av instansene ovenfor skal følge søknaden. Annen tungtveiende dokumentasjon kan vurderes.
   
 3. Barn av flyktninger som skal bosette seg på Nesodden, og der de foresatte skal følge introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Bekreftelse fra flyktningkontoret skal følge søknaden.
   
 4. Barn av enslige forsørgere i arbeid eller utdanning.  Med enslig forsørger menes i denne sammenheng at mor eller far bor alene med barnet, og er alene om den daglige omsorgen. Det kreves dokumentasjon på at forsørgeren er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Relevant dokumentasjon: Bostedsattest fra folkeregisteret, separasjonsbevilling eller dokumentasjon fra NAV (på at man mottar overgangsstønad, utvidet barnetrygd).
   
 5. Søsken av barn som allerede har plass, og som skal fortsette i barnehagen, gis prioritet i samme barnehage. Rett til prioritet gjelder bare dersom barnet har lovbestemt rett til plass. Søskenprioritet gis etter prinsippet eldre søsken (fødselsdato og fødselsår) foran yngre.
   
 6. Minoritetsspråklige barn (der begge foreldre verken snakker norsk, samisk, engelsk, svensk eller dansk).

 

Opptakskriterier for private barnehager

Du finner de private barnehagenes opptakskriterier som lenke i barnehagens faktaoversikt.

Hva koster en barnehageplass?
Hvor ligger barnehagene?
Når får jeg svar på søknad?

Søknader behandles og svar sendes ut fra ca. første uke i mars til alle kommunens barnehageplasser er besatt. Det kan ta noe tid før du mottar svar på søknad.

Dersom det er mulig tildeles barnet ditt plass i en av de barnehagene du har søkt. Er det ikke ledig plass, vil barn med lovfestet rett til plass få tilbud i en annen barnehage i kommunen hvis du har søkt innen søknadsfristen. 

Mer informasjon finner du her.

Kan jeg bytte barnehageplass?

Ja, det kan du.

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1.mars.

Du søker bytte av barnehage i Oppvekstportalen, der du søker ny plass. 

 

Mer informasjon får du her.

Når må jeg si opp barnehageplassen?

Plass i kommunale barnehager må sies opp med en måneds frist regnet fra den 1. eller 15. hver måned. Oppsigelsen sendes elektronisk i Oppvekstportalen til styrer i den aktuelle barnehagen.

 

Oppsigelser- og permisjonreglement for private barnehager finner du i barnehagens vedtekter.

Innvilges det permisjon fra kommunale barnehager?

Nei, det innvilges ikke permisjon fra barnehageplass i kommunale barnehager.

Har Nesodden åpen barnehage?

Ja, Nesodden har 2 åpne barnehager som er åpne hele året.
En på Berger NIF hus, og en på Fagerstrand FIF hus.

Mer informasjon får du her.

Når kan barnet gå i barnehagen etter en sykdom?

Vi har laget en oversikt over sykdommer og retningslinjer basert på anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Retningslinjene skal hjelpe ansatte og foresatte til å kunne vurdere når barn med nedsatt almenntilstand eller av smittehensyn må være hjemme fra barnehagen eller skolen.

God almenntilstand innebærer at barnet skal kunne delta på alle aktiviteter i barnehagen inne og ute.

Til syke barn i barnehage - retningslinjer

Har Nesodden kommune en barnehageplan?
Hvor finner jeg barnehagens årsplan?

Flere av barnehagene har lagt årsplan ut på egne hjemmesider.

Her er det linker til:

 

Lurer du på hvilken plass barnet ditt har på barnehage-ventelisten?

Styrerne i barnehagen dere har prioritert som ønskede barnehager, kan svare på dette. Styrerne er også de som best har oversikt over mulig kommende plasser. De kan bare gi svar i forhold til ventelisten i egen barnehage.  

Oversikt over alle barnehagene.

Fant du det du lette etter?