Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Visjon for Oksval barnehage

Sammen i undring, latter, lek og læring

Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg i barnehagen. Gjennom leken skal de utvikle sine evner, og oppleve glede og humor i samspill med små og store. Vi ønsker et miljø der voksne og barn er rause, både med seg selv og andre. Undrende barn og voksne sammen, for eksempel på tur, kan føre til spennende opplevelser.  Hva kan man ikke lære av å tenke seg litt om, og se litt nærmere på det vi møter underveis? Det er viktig at vi stiller undrende spørsmål, men er det alltid like nødvendig at vi voksne kommer med et svar?

 

Leken er et mål i seg selv - barn leker fordi det er morsomt

Gjennom lek med barn og voksne i barnehagen, skal barna utvikle både sin personlige og sosiale identitet. De skal lære om seg selv og andre, og om det som omgir oss i hverdagen.

Store deler av dagen i barnehagen er viet lek. Frilek der den voksne er aktivt tilstede, og lekegrupper der den voksne er aktivt deltagende.

Barn utvikler ikke positive sosiale handlinger bare ved å være sammen, og det er ikke gitt at erfaringene de gjør seg i lek alltid er positive. Hva opplever og lærer barn som ofte blir avist eller alltid bestemmer?

Å utvikle og bevare vennskap er viktig. Gjennom vennskap og lek utvikler barn selvbilde og sosiale ferdigheter. 

 

Å ha en venn og å være en venn er sentralt hos oss. Vi kan ikke skape vennskap, men vi kan legge til rette for et miljø hvor det er rom for vennskapsbygging.

I arbeidet med grunnleggende holdninger og verdier, fellesskap, omsorg og medansvar, er det viktig med reflekterte voksne som er bevisst sin rolle som modell for barna. Handlinger og samtaler, som gir mulighet for innlevelse og anerkjennelse, blir viktige redskaper i dette arbeidet.

 

Å lære - om både det ene og det andre

Barnet lærer om seg selv og det som omgir det gjennom lek og aktivitet, det vi kaller uformell læring. Den formelle læringen foregår gjerne gjennom tema arbeid og aktiviteter lagt til rette av den voksne, men alltid i lys av leken og en lekende innfallsvinkel. Barn liker faktainformasjon og det er fint å ha kunnskaper om det som vi er opptatt av. Undring og oppdagelser står sentralt." Hvorfor er det pinne i isen?" - Hvem fant opp det? Hvordan lager vi is? osv... oppdagelses ferd i vår nære hverdag - hva kan ikke både små og store lære????