Om Heia barnehage

Heia barnehage eies og drives av Nesodden kommune. Byggeår: 2012    

Heia barnehage er en barnehage med flotte moderne lokaler. Inne har vi en godt utstyrt gymsal, samt sanserom og andre grupperom. Uteområde er stort og spennende, og frister til motorisk utfoldelse med sitt varierte terreng, trær og gressplener. Barnehagen ligger i skogkanten med kort tilgang til skog og turløyper. 

Barnehagen har 8 avdelinger: 


4 avdelinger 0 -3 år,
4 avdelinger 3 - 6 år

 

Foto MMB - Klikk for stort bildeHeia barnehage

Satsingsområder

 

Hovedmål for satsingsområdet

Når barna forlater Heia barnehage skal de ha en språkforståelse og kommunikasjonsferdigheter som gjør dem godt rustet for livslang læring og mestring.

Dette betyr helt konkret at barna har utviklet en god lytteforståelse og at de har tilegnet seg fortellerferdigheter som gjør at de kan uttrykke seg på en situasjonsuavhengig måte. Barna har utviklet en forståelse for begreper som størrelse, posisjoner, mengde og farger. Barna kan beskrive sanseinntrykk muntlig.

Gode samtaler og kommunikasjon i lek og samspill er særlig viktige aktiviteter for utviklingen av et godt språk med god begrepsforståelse. I lek og samspill erfarer barna begrepenes betydning.

Som et supplement til læring gjennom erfaring, legger vi til rette for lek med språket i rim og regler, dikt og sang, høytlesning, fortelling, lek og utforsking av skriftspråket.

 

Barnehage Heia

Åpningstider

 

Barnehagen har åpent alle hverdager fra 07.00-17.00

Barnehagen har stengt alle høytidsdager, julaften, romjul, nyttårsaften og mandag til og med onsdag i påskeuken.

Barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal avvikles sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. En av de kommunale barnehagene har sommeråpent de tre siste ukene i juli. De andre barnehagene har stengt.

Barnehagene har fem planleggingsdager i løpet av året. Tre av de avvikles sammen med skolens planleggingsdager. Barnehagene er stengt for barna på disse dagene.

 

Plandager  2018-2019:

6. og 7. september
02.november
02. januar
11.mars
31.mai

                                                                                    

Vedtekter i Nesodden kommune

 

Beliggenhet

Heia barnehage - Klikk for stort bilde

Barnehagen ligger fint til i skogen, mellom Skoklefall og Flaskebekk.

Adresse: Kapellveien 20, 1450 Nesoddtangen
Tlf.: 66 96 60 80

 

Kontakt

Lekeapparat- Heia barnehage 

Foto MMB - Klikk for stort bilde

Kontakt:


E-post styrer: Rune Holmedal 
E-post ass. styrer: Hilde Marstein

 Avdelinger og telefon - Heia barnehage
Barnehage/ avdelinger Alder Antall Telefon
Heia barnehage 66 96 60 80
* Avdelinger *
Jupiter 1-3 år 14 barn
Mars 1-3 år 14 barn
Merkur 2-6 år 21 barn
Neptun 1-3 år 14 barn
Pluto 1-3 år 14 barn
Saturn 3-6 år 24 barn
Uranus 3-6 år 24 barn
Venus 3-6 år 24 barn

Planer

 

Pedagogisk plattform:

I Heia barnehage er de voksne tilstede og intressert i hva barnet vil og mener. Vi lytter til barnet og lar det påvirke sin egen hverdag. Vi har respekt for barnets for barnets lekende væremåte og tilrettelegger for at berna er aktive og engasjeres i spennende prosesser.
I heia praktiserer vi et verktøy som heter LØFT (løsningsfokusert tilnærming) Vi er på jakt etter barnets kunnskaper, kvaliteter og ferdigheter.(vi kaller det å gå på lysglimtjakt) Ved bruk av LØFT gir vi barnet oppmerksomhet når det lykkes med noe og støtter deres femskritt. det er viktigere å fokuserer på hvilke endringer man ønsker seg enn å fokusere på problemer og årsaker til disse.

Dette betyr:

  • Jeg blir møtt av voksne som er nysgjerrig på hvem jeg er
  • Jeg får støtte og utfordringer ut fra mine behov og forutsetninger
  • Jeg blir møtt av anerkjennende voksne som støtter meg i å ta egne valg
  • Mine synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med min alder og modenhet
  • Jeg får tid til å leke og hjelp av de voksne når det trengs
  • Jeg blir møtt med et smil

Satsningsområde


Forskning viser at: «tidlig språkstimulering som er tilrettelagt i barnehage eller et annet tilbud, og som foregår i nært samarbeid med barnas hjem, har stor effekt, både i et her-og-nå-perspektiv og for videre læring og utvikling.» (Språk bygger broer. St.meld. nr. 41 2008–2009). Studier både i Norge og internasjonalt fremhever betydningen av språkutvikling og tidlig innsats, og viser at det språklige grunnlaget som legges i barnehagealder har stor betydning for senere læring og barns sosiale mestring. Vi i Heia barnehage har derfor valgt språk som satsningsområde.
Hovedmål:
Ved overgang til skole skal alle barna i Heia barnehage ha en språkforståelse og kommunikasjonsferdigheter som gjør dem godt rustet for livslang læring og mestring.
Dette betyr helt konkret at barna har utviklet en god lytteforståelse og at de har tilegnet seg fortellerferdigheter som gjør at de kan uttrykke seg på en situasjonsuavhengig måte. Barna har utviklet en forståelse for begreper som størrelse, posisjoner, mengde og farger. Barna kan beskrive sanseinntrykk muntlig.

 

 

Barn som maler - Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

 

FAU/SU

Nytt SU og FAU velges på foreldremøte hver høst

          

 

Lover og regler

 

Visjon

 

Helt unike og vilt optimistiske

 

Lek:

Vi ser på leken som helt sentral i barns utvikling og læring.

Leken kan stimulere alle sider ved barnets utvikling. Dette gjelder både språklig, sosial, emosjonell, kognitiv, moralsk og motorisk utvikling. Leken er også med på å utvikle kreativiteten og evnen til å løse problemer, og barnet lærer noe om hvordan verden fungerer både sosialt og fysisk

Ikke all lek trenger å være god lek. I Heia legger vi stor vekt på at de voksne skal ha et aktivt forhold til leken og de skal vite hva som skjer mellom barna. God lek krever at de voksne involverer seg når det er grunn til det. Med aktive og bevisste voksne er leken den beste kilde til læring hvor blant annet sosial kompetanse står helt sentralt.

 I Heia legger vi stor vekt på at de voksne skal ha et aktivt forhold til leken og de skal vite hva som skjer mellom barna. God lek krever at de voksne involverer seg når det er grunn til det. Med aktive og bevisste voksne er leken den beste kilde til læring hvor blant annet sosial kompetanse står helt sentralt.

Fant du det du lette etter?