Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Skolehelsetjenesten

Gratis vaksine etter fylte 16 år!
Nå utvides retten til gratis vaksine etter gjeldende barnevaksinasjonsprogram i Norge frem til du fyller 20 år. Dersom du av ulike grunner ikke har fått en eller flere av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet til ordinær tid har du nå mulighet for å få dette frem til du fyller 20 år.
Les mer her! (DOCX, 163 kB)


...

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjon og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole i kommunen.

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade, og er en del av den lovpålagte tjenesten i kommunen. Tjenesten består av helsesøster, skolelege, fysio- og ergoterapeut, og er et gratistilbud.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Tjenesten omfatter:

 • Helseundersøkelser, helseopplysning og råd- og veiledning, individuelt, grupper og klassevis i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon.
 • Vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Foreldreveiledning
 • Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og deltar på skolens ressursmøter.
 • Tverrfaglig samarbeid med skolens medarbeidere, PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste), psykisk helsetjeneste for barn og unge, fastlege, spesialisthelsetjeneste og barneverntjeneste.


   

Skolehelsetjenesten-informasjon

Skolehelsetjenesten barneskolen

Alle barneskoleelever er tilknyttet en skolehelsetjeneste, som er en forlengelse av helsestasjonstilbudet. Tjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysio- og ergoterapeut. Helsesykepleier på skolen formidler kontakt med skolelege.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme mestring og god helse hos skolebarn, og skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale. Vi arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi ønsker å bidra til at barn får hjelp når noe er vanskelig, og å være en støtte for barn og familier i sårbare faser i livet.

Ta derfor kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er noe du lurer på, eller vil snakke om. Det kan være fysiske-, psykiske eller sosiale utfordringer. Helsesykepleier er på skolen til fastetider, har "åpen dør" og tar imot henvendelser på telefon. Vi ønsker kontakt med alle nye elever på skolen.


Når er helsesykepleier på min skole?


Skolehelsetjenesten har taushetsplikt: Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet må vi likevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foresattes samtykke. Helsesykepleier er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, og er en fast deltaker i skolens tverrfaglige samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra foresatte.

 

Skolehelsetjenesten barneskolen-tilbud

Helse og utvikling
 • Helseundersøkelser
 • Oppfølging og samtaler individuelt og grupper
 • Undervisning i grupper og klasser
 • Foreldreveiledning
 • PMTO foreldreveiledning
 • Vaksinering i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet
Tema i skolehelsetjenesten
 • Trivsel, klassemiljø, konflikter, mobbing
 • Når elever ikke vil/gruer seg til å gå på skolen
 • Kost, søvn, magevondt, hørsel og sengevæting
 • Tristhet og redsel
 • Utvikling og pubertet
 • Foreldre som flytter i fra hverandre eller andre familiære hendelser
 • Nettvett og nettbruk
Tilbud og vaksiner på de enkelte trinnene

1. trinn

 • Helsesøster deltar på foreldremøte for å informere om skolehelsetjenesten
 • «Helsestund» undervisning i klassen eller i grupper, tema: helsesøsters rolle, kost, aktivitet, søvn og følelser.
 • Skolestart-helseundersøkelse hos helsesøster, som skal bidra til å etablere en første kontakt, og videre dialog med barnet og foreldre om utvikling, trivsel og vaner og valg som påvirker helsen.


2. trinn

 • Tilbud om kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV)


3. trinn

 • «Helsestund» Undervisning i klasse eller gruppe med tema: kost, aktivitet, skjermbruk og følelser
 • Måling av høyde og vekt i tilknytning til undervisningen.


4. trinn

 • Helsesøster deltar på Follo Krise- og insestsenterets undervisning i klassen.
   

5. trinn

 • Grupper for jenter med tema pubertet.


6. trinn

 • Grupper for guttene med tema pubertet.
 • Tilbud om kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
 • Helsesøster deltar på Follo Krise- og insestsenterets undervisning i klassen.
   

7. trinn

 • Tilbud om vaksine mot Humant Papillomavirus (HPV)
   

Gruppetilbud på noen skoler:

 • Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd, og som bor i to hjem
 • Undervisning i psykologisk førstehjelp


 

Folkehelseinstituttets vaksinasjonsprogram

 

Skolehelsetjenesten ungdomsskolen

Alle ungdomsskoleelever i kommune er tilknyttet en skolehelsetjeneste. Tjenesten består av helsesykepleier, skolelege og fysioterapeut og ergoterapeut. Helsesykepleier på skolen formidler kontakt med skolelege. Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme mestring og god helse hos elevene. Det er viktig med et nært samarbeid mellom hjem og skole for at elevene skal ha et mest mulig utbytte av tjenesten.


Kontakt med helsesøster:
Elevene kan droppe innom «åpen dør» eller foreldrene kan ringe å gjøre en avtale. Ta kontakt med helsesykepleier på skolen om det er noe du lurer på, eller vil snakke om. Det kan være fysiske-, psykiske eller sosiale utfordringer. Vi tilbyr helseundersøkelser, individuell oppfølging ved samtaler, undervisning og veiledning i grupper og klasser og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet. Vi ønsker kontakt med alle nye elever på skolen.
 

Når er helsesykepleier på min skole?

 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt:
Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men får vi informasjon om forhold som kan være til skade for barnet eller ungdommen må vi likevel bringe dette videre. Dette blir som regel gjort med barnets eller foresattes samtykke. Helsesøster er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen, og er en fast deltaker i skolens tverrfaglige samarbeidsteam, men gir ikke opplysninger om elever til skolen uten samtykke fra foresatte.


 

Skolehelsetjenesten ungdomsskole-tilbud

Kropp og følelser

Tiden i ungdomsskolen er fin og kan være utfordrende for både ungdom og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig. Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg. Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familie avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for skolehelsetjenesten i ungdomsskolen
 • Trivsel, klassemiljø, skolefravær, mobbing
 • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading og sorg.
 • Praktiske utfordringer og bekymringer når foreldre ikke bor sammen
 • Nettvett/nettbruk.
 • Seksuelle overgrep og vold
 • Syn og hørsel
 • Seksuell helse og prevensjon
Tilbud og vaksiner på de enkelte trinnene

8. trinn:

 • Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte.
 • Undervisning i klassene med helsesøster og fysioterapeaut med tema kost, aktivitet, trivsel, psykisk og fysisk helse.
 • Alle elever får tilbud om individuell samtale om helse og trivsel med høyde og vektmåling.

 

9. trinn:

 • Individuell oppfølging.
 • Undervisning om seksuell helse.

 

10. trinn:

 • Individuell oppfølging.
 • Undervisning om seksuell helse og seksualitet.
 • Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP- IPV).
 • Informasjon om helsestasjon for ungdom og helsetjenesten på videregående skole.
 • Utdeling av vaksinasjonskort.

 

Gruppetilbud på noen skoler:

 • Undervisning i psykologisk førstehjelp.

 

Skolehelsetjenesten videregående skole

Helsesykepleier på Nesodden videregående skole er:

Trude Helen Midgaard

mob.: 404 37 359
epost: Trude.Helen.Midtgaard@nesodden.vgs.no

For mer informasjon gå til helsesøster sin side

Orientering om journalføring, innsynsrett, overføring av journal og SYSVAK

Orientering om journalføring og personvern


Alle barn har en elektronisk helsejournal i helsestasjons- og skolehelsetjensten. Dette skal sikre faglig forsvarlig oppfølging, og den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10 trinn. Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, notat fra helseundersøkelser/råd /veiledning, brev og epikriser (Forskrift om pasientjournal §1). Helsepersonell plikter å dokumentere all helsehjelp som gis (Helsepersonelloven § 40).

 

Taushetsplikt

 

Helsepersonell har taushetsplikt om alle helse- og personopplysninger som omhandler den enkelte (Helsepersonelloven §21). Helsestasjons- og skolehelsetjensten kan ikke gi opplysninger om barnet til andre samarbeidenede instanser, uten at foreldre gir samtykke til dette. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger, og man kan reservere seg mot dette. Samtykke kan gis muntlig eller skriftlig (Jfr. Personopplysningsloven).

 

Rett til innsyn, retting og sletting i journal

 

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som gjelder barn under 16 år (Pasientrettighetsloven§ 5-1). De har også rett til utskrift av disse opplysningene. Ved innsyn/utskrift av journal blir foresatte tilbudt gjennomgang sammen med fagperson. Når barn er mellom 12-16 år skal opplysningene ikke gis til foresatte, når barnet ikke ønsker dette av sæskilte grunner som bør respekteres. Foresatte kan ha rett til rettinger eller slettinger i barnets journal, etter særskite kriterier Dette omhandler mangelfulle, feilaktige eller utilbørlige helse- og personopplysninger eller utsagn (jfr. Personopplysningsloven §18).

 

Overføring av journal

 

Hovedregelen er at journalen overføres fra helsestasjon til skolehelsetjenesten, også ved flytting internt i kommunen. Dersom barnet flytter utenfor kommunen vil foresatte bli kontaktet for at det skal bli gitt særskilt samtykke til overføring.

 

Nasjonalt vaksineregister SYSVAK

 

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert I SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og for å følge med på vaksinasjonsdeknigen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registering av vaksinasjon.

 

Informert samtykke

 

Ved å sette seg inn denne orienteringen gir foreldre et muntlig samtykke til at denne informasjonen er lest og forstått.Oversikt over skoler og kontaktinformasjon


 

...