SLT - Samordning av lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebygging handler om:

 • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
 • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
 • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
 • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
 • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Arbeidet er organisert etter SLT-modellen

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT-modellen, der kommunen og politiet samarbeider på to nivåer for å:

 • Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.
 • Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a rus.
 • Redusere voldsepisoder blant ungdom.
 • Redusere saker til barnevernet med forebygging.
 • Veilede foreldre

To samarbeidsnivåer:


Politirådet

- den strategiske ledelsen av arbeidet, består av:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • 2 representanter fra ledelen i Follo politistasjon
 • Rådmannen
 • Kommunalsjef skole barnehage og oppvekst
 • SLT-koordinator er sekretær

Koordinerende team,

det operative leddet, består av:

 • En represntant for ledelsen ved hver av ungdomsskolene
 • Politiet
 • SLT-koordinator
 • Virksomhetsleder Ungdom og fritid
 • Virksomhetsleder barn, unge og familie
 • Fagsjef barneverntjenesten
 • Fagsjef psykisk helse, barn og unge
 • Fagsjef pedagogisk psykoligisk tjeneste (PPT)
 • Fagsjef forebyggende helse barn og unge
 • Rusmiddelkonsulent

Handlingsplan:

Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Nesodden kommune, 2013-2016 (PDF, 512 kB)

 

Kontakt

SLT-koordinator: Mona Abelsen. Tlf.mobil 416 90 408