SLT - Samordning av lokale, rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebygging handler om:

  • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Arbeidet er organisert etter SLT-modellen

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Nesodden kommune er organisert etter SLT-modellen, der kommunen og politiet samarbeider på to nivåer for å:

  • Redusere antall førstegangskriminelle under 18 år.
  • Redusere antall innbrakte mindreårige p.g.a rus.
  • Redusere voldsepisoder blant ungdom.
  • Redusere saker til barnevernet med forebygging.
  • Veilede foreldre

To samarbeidsnivåer:


Politirådet

- den strategiske ledelsen av arbeidet, består av:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • 2 representanter fra ledelen i Follo politistasjon
  • Rådmannen
  • Kommunalsjef skole barnehage og oppvekst
  • SLT-koordinator er sekretær

Koordinerende team,

det operative leddet, består av:

  • En represntant for ledelsen ved hver av ungdomsskolene
  • Politiet
  • SLT-koordinator
  • Virksomhetsleder Ungdom og fritid
  • Virksomhetsleder barn, unge og familie
  • Fagsjef barneverntjenesten
  • Fagsjef psykisk helse, barn og unge
  • Fagsjef pedagogisk psykoligisk tjeneste (PPT)
  • Fagsjef forebyggende helse barn og unge
  • Rusmiddelkonsulent

Handlingsplan:

Rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Nesodden kommune, 2013-2016 (PDF, 512 kB)

 

Kontakt

SLT-koordinator: Mona Abelsen. Tlf.mobil 416 90 408