Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til temaside om koronavirus

Barn, unge og familie

Klikk for stort bilde

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling.

 

Klikk for stort bildeInformasjon om tjenester i Barn, unge og familie i hht. koronavirus.

 

Helsestasjonen

Nesoddtangen og Myklerud helsestasjon har stengt for vanlig drift inntil videre. Foreldre vil få beskjed om barnets time er avlyst eller utsatt. Dersom du ikke har fått noen beskjed, kom til din avtalte time. Helsesykepleier vil ta deg imot ved døren.

Vi er tilgjengelig på telefon 66 96 45 50 hver dag fra klokken 0830-1430. Ring oss dersom du har spørsmål, trenger støtte råd og veiledning.

Vi prioriterer disse konsultasjonene:

 • Svangerskapskontroller av gravide
 • Oppfølging av barselkvinner
 • Oppfølging av nyfødte etter fødsel
 • Oppfølging av vekt av nyfødte
 • Hjemmebesøk byttes ut med konsultasjon på helsestasjonene eller telefon konsultasjon.
 • 6 ukers kontroll med lege og helsesykepleier
 • Vaksinering ved 3 mnd., 5 mnd., 1 år og 15 mnd.
 • Åpen helsestasjon mandager klokken 1200-1400 byttes ut med «åpen telefon», på nummer 66964550.
 • Vi har avlyst alle gruppekonsultasjonene, ekstrakonsultasjoner, 6. mnd., 8 mnd., 2 år og 4 års helsekontroller.

NB: Du kan ikke komme til helsestasjonen om du har vondt i halsen, har forkjølelses, - eller luftveissymptomer og/eller feber. Om du er usikker på om du har symptomer, kontakt oss i forkant. Vi ber om at det møter kun en forelder per barn, at ingen søsken er med og at dere har med egen leke til barnet.

 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Fysio- og ergoterapitjenesten forholder seg til vedtaket fra helsedirektoratet om å stenge virksomheten. Dersom ditt barn har et nyoppstått behov for rehabilitering og/eller behandling etter akutt alvorlig sykdom eller operasjon, vil vi gjerne ha beskjed, så vurderer vi videre oppfølging. Vi er tilgjengelig på telefon 40415609.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten i Nesodden kommune er stengt for drop-in som følge av karanteneregler i forbindelse med Corona smitten. Alle helsesykepleierne vi vil fortsatt være tilgjengelige på telefon og e-post for elever, foreldre og skolens ansatte.

 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom på Berger og Tangen er stengt for drop- in timer. Har du behov for kontakt, timebestilling eller ønsker å snakke med oss kan du ringe mandager mellom kl. 1100-1645 på telefon 66 91 17 79.

 

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Vi har bemannet telefontid fra kl.11.00-13.00 hver dag. Dere kan ringe sentralbordet i Nesodden kommune på 66 96 43 00, så vil de sette dere i kontakt med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge.

 

Barneverntjenesten

Ved spørsmål kontakt sentralbordet på nummer 66 96 43 00. Dere vil da settes i kontakt med en ledig saksbehandler. Utenom kommunens åpningstid kan barnevernet nåes via Follo barnevernvakt på telefon 917 19 615.

 

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Saksbehandlere i PPT kan kontaktes for de som har barn og unge henvist PPT. PPT samarbeider med skolene også i disse ukene og vi prøver å finne løsninger sammen der det trengs. Leder i PPT kan nås på telefon 412 23 097 ved behov.

 

Barn unge og familie

Stiftelsen Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV Follo har kontor i Sentrumveien 4, Ski. Telefon 45 39 53 43.

 

Til siden om Stiftelsen Alternativ til vold

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

Familievernkontoret i Follo

Kontoret dekker kommunene Vestby, Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Enebakk og Nesodden.

Mer informasjon

Forebyggende helse barn og unge
Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter besøker familiene i hjemmet.

 

Ønsker du hjelp av Home-Start Familiekontakten? 

 

Vil du bli frivillig familiekontakt?

 

Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

 • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
 • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
 • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
 • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
 • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn

Nesodden kommune har en 100 % stilling som gir et logopedtilbud til barn i grunnskolealder, og en 40% logopedstilling som gir et logopedtilbud til førskolebarn siste året før skolestart. Logopedene er begge ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er også  en halv stilling med tilbud til voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

 

Før henvisning er det ønskelig at barnet/eleven drøftes med logoped i kommunen.

Mer informasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon

Tannhelsetjenesten

Akershus fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste bl.a. til alle under 18 år. Det er en rekke klinikker i hele fylket. Mange av klinikkene tar også mot voksne pasienter.

Mer informasjon