Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Barn, unge og familie

Klikk for stort bilde

I virksomheten Barn, unge og familie har vi i Nesodden kommune samlet de fagområdene som bistår familier, barnehager og skoler i arbeidet med barns og unges helse og helhetlige utvikling.

 

Klikk for stort bilde CDC/Unsplash Informasjon om tjenester i Barn, unge og familie i hht. koronavirus.

 

Helsestasjonen

Helsestasjonen åpner opp for tilnærmet normal drift igjen fra uke 18 med faste helsekontroller hos helsesykepleier og lege. 
Av smittevernhensyn må gruppekonsultasjoner avlyses inntil videre. Hjemmebesøk til nyfødte utføres fortsatt på helsestasjonen. Åpen helsestasjon er byttet ut med "Åpen telefonlinje" hver mandag kl. 12.00-14.00, der helsesykepleier er tilgjengelig for å gi veiledning og råd. 


Det er viktig at foreldre og barn som har time på helsestasjonen er helt friske. Det er ønskelig at kun en forelder følger barnet. Søsken kan dessverre ikke være med. Barnet må ha med egen leke. 

 

Helsestasjonen er tilgjengelig på telefon 66 96 45 50, mandag – fredag kl. 08.15-14.30. Gi beskjed til helsestasjonen om dere ikke kan møte eller blir forsinket til avtalt time. 


 

Svangerskapsomsorgen

Det gjennomføres svangerskapskontroller av gravide som vanlig. «Hjemmebesøk» av jordmor utføres på helsestasjonen. Tilbud om 6 ukers kontroll etter fødsel hos jordmor. 


 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Vi tilbyr behandling og oppfølging omtrent som før, men det vil være noe lengre ventetid i tjenesten. Det vil ikke bli satt i gang gruppetilbud. Vi er tilgjengelige på telefon 404 15 609.  


 

Skolehelsetjenesten

Vi anbefaler alle som trenger det å ta kontakt via Hjertetelefonen på sin skole. Helsesykepleierne er tilgjengelige på telefon og e-post for elever, foreldre og skolens ansatte. Når skolen starter igjen så vil vi være til stedet på skolen som vanlig. 

 

Her finner du numrene til Hjertetelefonen


 

Helsestasjon for ungdom

Vi holder fortsatt stengt for drop-in-timer på Berger og Tangen. Har du behov for kontakt, kan du ringe mandager kl. 11.00-16.45 på telefon 66 91 17 79. 


Ta gjerne kontakt med oss på Instagram: @helsestasjonforungdom. 


 

Psykisk helse for barn og unge

Vi tilbyr samtaler på telefon, video og etter hvert også i Tangenten. Vi følger Helsedirektoratets smittevernfaglige råd under fysiske konsultasjoner. Du må regne med noe ventetid. Gruppetilbudene avventer vi inntil videre. 

 

Vi har bemannet telefontid hver dag kl. 11.00-13.00. Ring sentralbordet på telefon 66 96 43 00, så vil de sette deg i kontakt med en medarbeider i Psykisk helse for barn og unge. 

 

Send oss gjerne en e-post dersom du ønsker kontakt: phbu@nesodden.kommune.no 

 

 

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten gjennomfører undersøkelser og tiltak som normalt i den grad det er mulig. Videomøter brukes også. Barneverntjenesten følger lovens ordinære regler og innretter smitteverntiltak så langt det lar seg gjøre, og på en slik måte at normal drift kan opprettholdes. Barneverntjenesten vil overholde de regler og anbefalinger som til enhver tid gis av helsemyndighetene. Det er fastsatt eget smitteverntiltak for tjenesten. 
 

Ring sentralbordet på telefon 66 96 43 00, så vil de sette deg i kontakt med en saksbehandler hos barneverntjenesten. Utenom kommunens åpningstid kan barnevernet nåes via Follo barnevernvakt på telefon 917 19 615. 

 

Pedagogisk-Psykologisk-tjeneste

Tjenesten er i tilnærmet normal drift, men følger Helsedirektoratets smittevernfaglige råd under fysiske konsultasjoner og må gjøre tilsvarende tilpasninger for møter i barnehager og skoler.

 

Leder i PPT kan nås på telefon 412 23 097 ved behov. 

 

 

Barn unge og familie

Stiftelsen Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. ATV har 11 kontorer i Norge. Organisasjonen ble startet i 1987, og er det eldste på sitt område i Europa. ATVs arbeidsoppgaver finansieres i hovedsak gjennom statlige og kommunale tilskudd.

ATV Follo har kontor i Sentrumveien 4, Ski. Telefon 45 39 53 43.

 

Til siden om Stiftelsen Alternativ til vold

Barnevern

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Noen ganger kan foreldrene trenge hjelp til å ta vare på barna sine. Dette kan være i kortere eller lengre perioder fordi de selv er i en vanskelig livssituasjon.

Formålet med barneverntjenesten er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgaver finner vi i Lov om barneverntjenester.

Mer informasjon

Familievernkontoret i Follo

Kontoret dekker kommunene Vestby, Ås, Frogn, Ski, Oppegård, Enebakk og Nesodden.

Mer informasjon

Forebyggende helse barn og unge
Fysioterapi, -og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge skal bidra til å fremme barn og unges helse, bedre og vedlikeholde deres funksjonsevne, slik at de kan mestre sin livssituasjon på best mulig måte.

Vi arbeider med barn og unge som har ulike funksjonsvansker i bevegelse og aktivitet.

Mer informasjon

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjon for unge HFU
Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten er et frivillig tilbud til småbarnsfamilier med ulike utfordringer i hverdagen. Dette er et familiestøtteprogram hvor frivillige familiekontakter besøker familiene i hjemmet.

 

Ønsker du hjelp av Home-Start Familiekontakten? 

 

Vil du bli frivillig familiekontakt?

 

Kriminalitetsforebygging (SLT)

Kriminalitetsforebygging handler om:

  • Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte,
  • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår
  • Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt
  • Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet
  • Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen.

Mer informasjon

Logoped barn

Nesodden kommune har en 100 % stilling som gir et logopedtilbud til barn i grunnskolealder, og en 40% logopedstilling som gir et logopedtilbud til førskolebarn siste året før skolestart. Logopedene er begge ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det er også  en halv stilling med tilbud til voksne med rett til opplæring på grunnskolens område.

 

Før henvisning er det ønskelig at barnet/eleven drøftes med logoped i kommunen.

Mer informasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten sitt mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6. PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Tjenesten skal også bistå skoler og barnehager i deres arbeid med å skape god faglig og sosial utvikling for alle barn og elever i kommunen.

Mer informasjon

Psykisk helsetjeneste (PHBU)

Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal ha et liv hvor de trives og har det fint

 

Vi jobber for at de vi møter skal få bedre relasjoner til andre, samt føle seg tryggere og gladere.

Vi prøver å forstå folks utfordringer ut fra deres liv og omstendigheter. Ingen er feil. Vi tror på menneskets egen kraft og vekst.


Ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes!

Mer informasjon

Skolehelsetjenesten

Det er skolehelsetjeneste knyttet til alle barneskoler, ungdomskoler og videregående skole i kommunen. Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Skolehelsetjenestens tilbud er gratis, og er en forlengelse av helsestasjonstilbudet.

Mer informasjon

Tannhelsetjenesten

Akershus fylkeskommune tilbyr gratis tannhelsetjeneste bl.a. til alle under 18 år. Det er en rekke klinikker i hele fylket. Mange av klinikkene tar også mot voksne pasienter.

Mer informasjon