Fjellstrand skole

Fjellstrand skole - Klikk for stort bilde Jarl Ove Holberg

Skolebygningene ved Fjellstrand skole er bygget for ulike formål, til ulike tider og krav.
Det eldste bygget ble reist i 1925, det andre i 1952 og Paviljongen i 1975. I 1998 sto siste tilbygget ferdig, med klasserom til småskolen, kunst og håndverksavdeling, SFO, bibliotek og personalavdeling.Helt fra 1845 var det faste lokaler for Vestre skolekrets på Fjellstrand. Christian Granerud leide ut ei skolestue på eiendommen Nyborg. Denne ordningen fungerte til 1874 da Persilengen skole sto ferdig der hvor Øvre skolebygning ligger nå. Skolen inneholdt to klasseværelser i 1. etasje. 2. etasje tjente som lærerbolig.   Skoleåret 16/17 har Fjellstrand skole 141 elever. 87 elever i 1. - 4. klasse og 54 elever i 5. - 7. klasse. 

 

Programmet Office 365 brukes ved Fjellstrand skole. Her finner du blant annet lekseplaner:

Logg på office365Logg på office365

 

   Skoleportalen

Sist endret 06.06.2017

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

 

Landart 13

Vår skoles framtidsdrøm

 

Fjellstrandelevene er i harmoni med seg selv og sine omgivelser.

Elevene har et språk for å uttrykke sine følelser og er trygge på å kunne uttrykke dem.

Fjellstrandelevene har en skapende og musisk dimensjon i sitt daglige virke.

 

De er bevisst eget kroppsspråk og språkbruk, viser respekt for andres meninger og holdninger og henvender seg til andre på en hyggelig måte. Elevene har høy arbeidsmoral og en vilje til å fordele arbeidsoppgavene seg i mellom på en hensiktsmessig måte.

 

Fjellstrandelevene evner å vise innlevelse, er imøtekommende, omsorgsfulle, inkluderende og glade. Elevene er rause og søker gode løsninger for alle gjennom toleranse og respekt for sine medmennesker.

 

De viser gjennom ord og handlinger at de er høflige og har god folkeskikk. Elevene har kunnskap om verden rundt seg, og de tør å si fra om urett som skjer lokalt og globalt.

 

Fjellstrand skoles lærere kjennetegnes av en åpenhet og interesse for hvert enkelt barn og dets muligheter. Eleven skal oppleve læreren som tydelig, trygg og ambisiøs på deres vegne. Fjellstrandlæreren har godt humør, er åpen og hjelpsom, og elevene opplever at lærerne ser og som bryr seg om dem. Vår skoles lærere er bevisst sine roller som forbilder og rollemodeller for elevene.

 

Fjellstrandlæreren er en kollega som villig deler kunnskap og erfaring med andre. Denne læreren er engasjert og strukturert i sitt arbeid og han støtter kollegaer i vanskelige situasjoner.

 

Fjellstrandlæreren bruker undervisningsmetoder som fremmer dannelse og gode relasjoner mellom både barn og voksne. Det er variasjon i arbeidsmetodikken i undervisningen, og læreren evner å skape undring og lærelyst. Undervisningen preges av klare rammer og mål. Lærerens undervisningsøkter har en tydelig start og en avslutning med oppsummering.

 

Fjellstrandlæreren legger til rette for å skape et tett og nært samarbeid med foreldre, der det forventes deltakelse og engasjement fra begge parter.


 

Sosial handlingsplan for

FJELLSTRAND SKOLE

Mål for elevene når de går ut av 7.trinn:
De skal kunne
•·         samarbeide
•·         lytte
•·         vise respekt for andre og ha innlevelsesevne
•·         gi uttrykk for egne meninger
•·         kontrollere impulshandlinger
•·         utvikle dypere relasjoner til andre
•·         føle seg som en anerkjent bidragsyter i fellesskapet

Utvikling av elevenes sosiale kompetanse krever tiltak med varighet og stor bredde. Vi velger å fokusere på positive tiltak for å utvikle skolens og klassens miljø og trivsel, ut fra teorien om at "det vi setter fokus på, vil det bli mer av".

Fjellstrand skole, Hender

Regler bør ses på som ferdigheter som lærerne har ansvar for å øve elevene opp i.

SAMVÆRSREGLER

VI VIL HA EN HYGGELIG SKOLE- EN SKOLE DER ALLE KAN TRIVES!

 


1. Alle har et medansvar for et trygt og godt miljø.
2. I klasserom og korridorer må du være rolig og ikke forstyrre andre.
3. Du kan gå utenfor skolegården bare når du har fått tillatelse fra en voksen.
4. Det er tillatt å sykle til skolen etter sykkelprøven i 4.klasse.
Du skal ha hjelm når du sykler! Sykkelen skal ikke brukes i skolegården. Sparkesykler og rulleskøyter kan brukes på veien utenfor mat og helse og musikkrommet og opp til bommen.
Anbefalt sikkerhetsutstyr må benyttes.
Ved brudd på disse reglene, kan sykkelen eller lekene låses inn
på skolen til neste dag.
5. I skoletiden kaster vi snøball bare på de oppsatte blinkene.
6. Alle på skolen har ansvar for at det er rent og trivelig både ute og inne.
Alle må passe på at bygninger og utstyr holdes i orden.
Dersom du ødelegger noe, kan skolen be om at skaden erstattes.
7. Du må rette deg etter beskjeder gitt av de voksne på skolen.
8. Ved alvorlig brudd på ordensreglement eller samværsregler, kan du få
beskjed om å være igjen etter skoletid for å ordne opp i problemene.
Husk at du må gjøre noe for å få det hyggelig på skolen