Betaling av barnehageplass

1. Makspris i alle barnehager

Regjeringen setter hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Betaling for mat kommer i tillegg, men dette skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet. Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn en maksimalpris.

 

Utdanningsdirektoratet har lagt ut informasjon om makspris:

År

Tidsrom

Makspris per måned

Totalt per år

2017 Fra 1. januar 2017    2.730 kroner  30.030 kroner

 

Les mer her: http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 

Både kommunale og private barnehager må følge maksprisregelen, tilby søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og følge reglene i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 

 

2. Foreldrebetaling i kommunal barnehage

 

År

Tidsrom

Makspris per måned

Totalt per år

2017 Fra 1. januar 2017  2.730 kroner 30.030 kroner

 

I tillegg kommer kostpenger på kr. 350,- per måned.

 

Oppholdsbetalingen løper fra startdato gitt i tilbudsbrevet. Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli er betalingsfri. Ferie utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen. Du kan finne mer nyttig informasjon om foreldrebetaling i vedtektene for Nesodden kommunale barnehager, se § 9 om foreldrebetaling og § 10 om oppsigelse.

 

 

3. Foreldrebetaling i privat barnehage

Barnehageloven med forskrifter: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64.

 

Betaling for en plass i barnehage kan ikke være høyere enn nasjonal maksimalgrense. Dette gjelder alle typer barnehager, også private. Hvis barnehagens foreldreråd samtykker, kan foreldrebetalingen settes høyere enn maksprisen hvis barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller kvaliteten på barnehagens tilbud ellers vil rammes.

 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Private barnehagers tillegg for mat varierer, se barnehagens nettside eller ta kontakt med barnehagen for informasjon.

 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

§ 4.Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen

Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når:

a)

barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller

b)

kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes.

 

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det vil gi sitt samtykke.

 

Ved vesentlige endringer i maksimalgrensen kreves det nytt samtykke. I slike tilfeller skal barnehageeier legge til rette for at nytt samtykke fra foreldrerådet kan gis innen rimelig tid etter at endringen i maksimalgrensen har trådt i kraft. Et slikt samtykke kan gis med virkning tilbake i tid.

 

4. Moderasjonsordninger i privat og kommunal barnehage 

Søskenmoderasjon

 

Krever ingen søknad.

 

Har du flere barn i barnehagen? Du får moderasjon uten søknad.

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, får du reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, eller i barnehager med forskjellige eiere.

 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, deretter 50 % for øvrige barn.
Redusert betaling gis maksimalt 11 måneder pr. år, og er begrenset oppad til maksimalpris.

 

Denne moderasjonen trenger du/dere ikke å søke om:
Søskenmoderasjonen skal automatisk trekkes fra faktura for oppholdsbetaling. Ta kontakt med styrer i barnehagen dersom søskenmoderasjon ikke trekkes fra.
Hva den enkelte husholdning har krav på i søskenmoderasjon regnes automatisk ut. Går barnet som har krav på søskenmoderasjon i privat barnehage, skal barnehagen gi automatisk reduksjon for dette. Nesodden kommune gir barnehagen refusjon for inntektstapet.

 

Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid for familier med lav inntekt

Alle ordningene krever søknad med gyldig dokumentasjon etter angitte frister.


Reglene for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, gjelder både kommunale og private barnehager. Du må sende søknad for å få redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.

 

Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon:

 • Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret.
 • NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon. 
 • Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og eventuelt gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Søknader som mottas etter 1. mai, gjelder både for juni, inneværende barnehageår og f.o.m. august tom juni, kommende barnehageår.
 • Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid på grunn av lav inntekt etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

Hvilke ordninger har vi?
 

 1. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
  Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1. januar 2017 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner per år.
   
 2. Gratis kjernetid
  For barnehageåret 2017-2018:
  Fra 1. august 2017 har alle 3- og 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger inntekt lavere enn 428 000 kroner pr. år. har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
   
 3. Hvis husholdningens samlede inntekt er under 3 G, skal du ha ekstra redusert pris.
  Den 10.12.2015 fastsatte Kommunestyret følgende betalingssatser for familier med inntekt under 3G:
  Under 3G: kr. 1000,-
  Over 3G: betalingssatsen skal ikke overstige 6 % av husstandens brutto årsinntekt.
  Grunnbeløpet fastsettes av stortinget 1. mai hvert år.
  Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2017 kr 93 634,-. 3G pr. 1.5.2017 = kr. 280 902,-. 


  Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år. Se oversikt over grunnbeløpet i folketrygden fra 1967 til i dag.                                                                                                                                    

 

 

5. Søknadsskjema/søknadsprosedyre

Du må sende søknad med gyldig dokumentasjon for å få vedtak om redusert foreldrebetaling. Søknad sendes til kommunen der barnet har folkeregistrert adresse. Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon:

 • Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret.
 • NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon.
 • Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt og eventuelt gratis kjernetid på grunn av lav inntekt, trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Søknader som mottas etter 1. mai, gjelder både for juni, inneværende barnehageår og f.o.m. august tom juni, kommende barnehageår.
 • Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid (på grunn av lav inntekt) etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn.

 

Hvis dere har rett til redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt), vil det bli fattet vedtak om dette. Vedtaket sendes foreldrene med kopi til barnehagen/faktureringsansvarlig. I vedtaket står det hvilken periode man har fått innvilget redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt). Ved eventuelt behov for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (på grunn av lav inntekt)etter at vedtaksperioden er utløpt, må ny søknad med ny dokumentasjon sendes inn. Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt) gis ikke med tilbakevirkende kraft.

 

Eierne av de private barnehagene vil få refundert beløpet som tilsvarer den vedtatte reduserte oppholdsbetalingen på grunn av lav inntekt/gratis kjernetid og søskenmoderasjon. Private barnehager har ansvar for å fakturere foresatte i forhold til moderasjoner som er vedtatt.

 

Søskenmoderasjon skal automatisk gis uten søknad om dette. Gi beskjed til barnehagen hvis det ikke blir gitt redusert sats for søsken.

 

Søknadsskjema

Felles søknadsskjema for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid finner dere her: Søknadskjema for redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid i barnehagen (DOCX, 196 kB).

 

Søk/endre barnehageplass 6. Dokumentasjonskrav

Søknaden må være komplett med vedlagt dokumentasjon: Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. Redusert foreldrebetaling(på grunn av lav inntekt) og eventuelt gratis kjernetid(på grunn av lav inntekt) trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft. Oppfyller du kravene til gratis kjernetid, vil dette bli innvilget gjennom søknad om redusert foreldrebetaling(på grunn av lav inntekt).NB! Hvis dokumentasjon ikke ligger vedlagt søknaden, vil søknaden bli sendt i retur med informasjon om at det må sendes ny søknad med gyldig dokumentasjon. 

 

Godkjent inntektsdokumentasjon:

 • Alle foreldre/foresatte skal levere kopi av siste selvangivelse. Er foreldrene samboere/gift skal det leveres inntektsdokumentasjon fra begge foreldrene.
 • Bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer, skal det leveres inntektsdokumentasjon for både forelder og samboer. Samboer blir regnet fra første dag en bor sammen. 
 • Er forelder enslig, skal det leveres dokumentasjon på inntekt, overgangsstønad og eventuelt andre skattbare inntekter. 
 • Er forelder enke(mann), skal det leveres dokumentasjon på inntekt, etterlattepensjon/barnepensjon og eventuelt andre skattbare inntekter.

 

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Inntektsdokumentasjonen skal være maksimalt 1 måned gammel.

 

For arbeidstaker:

 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Kopi av siste måneds lønnsslipp, eller
 • Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
 • Ved permisjon uten lønn, skal dette dokumenteres

 

For selvstendig næringsdrivende:

 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

 

For arbeidsledige:

 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

 

For hjemmeværende:

 • Siste tilgjengelige selvangivelse

 

For studenter:

 • Siste tilgjengelige selvangivelse
 • Kopi av studentbevis eller Bekreftelse fra skolen vedrørende skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter/ flyktninger:

 • Siste tilgjengelige ligning hvis denne eksisterer
 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • Hvis sosialhjelp/flyktninghjelp er eneste ”inntektskilde” skal det foreligge bekreftelse på dette fra sosialkontoret/flyktningkontoret.

 

 

Ansvarlig Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling. Sist endret 22.06.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering