KommuneTV

Vil du følge med i lokalpolitikken? Møtene i Kommunestyret og Formannskapet blir overført på direkte på kommuneTV.


Sakskartet finner du i møtekalenderen.

 

Følg sendingen her.

 

Du kan se møtet i ettertid, når dette er redigert (1 - 4 dager) etter sending.

Briller og lovbok

 Åpent møte i Kommunestyret onsdag 21. juni kl. 17:15 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet blir også sendt direkte på KommuneTV.

 

Mange viktige saker står på agendaen denne dagen, så følg med!

Innsyn i sakene som skal behandles får du her.

Omsorg 10x15.jpg

Åpent ektraordinært møte i Helse- og omsorgsutvalget 21. juni kl. 16.15 i møterom Agnor.

 

Møtet holdes i forkant av Kommunestyret, og skal behandle en skjenkesak:

Søknad om serverings- og skjenkebevilling for Signalen Sjøbad AS.

Sakspapirene finner du her.

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

 Åpent møte i Kultur- og miljøutvalget tirsdag 13. juni kl. 17.15 i Samfunnshuset.

 Les innkalling og saksdokumenter her.

 

Orienteringer:

- Status Nesodden bibliotek ved biblioteksjef Per Roger Sandvik
- Etisk handel v/budsjett og styring
- Kommunale driftsutgifter på Nesoddparken ved kommunalsjef Anne Dybevold
- Status vennskapssamarbeid
- Status for arbeidet med Ungdata
- Lindehagen, nye muligheter for utsatte kvinner v/Camilla Levin-Erichsen


Til behandling:

013/17
Leie av kommunale idrettsanlegg 2018
014/17
Plan for klima og biologisk mangfold (KOB-planen) - Vedtak 

Briller og lovbok

Åpent møte i Formannskapet onsdag 14.06.2017 kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten. 

 

Møtet blir overført på kommuneTV.

 

Innkalling med sakspapirer finner du her .

Omsorg 10x15.jpg

Åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 7. juni kl. 17.15 i Tangenten, møterom Agnor.

 

Innkalling med saksfremlegg finner du her.

 

Saker til behandling:

022/17
Betaling praktisk bistand i BPA ordningen.

Saken gjelder: Endring av praksis for brukere som har tjenesten BPA- betaling for praktisk bistand


023/17
Effektivisering av praktisk bistand innkjøp av matvarer til hjemmeboende

Saken gjelder: Innkjøp av mat til hjemmeboende overføres fra praktisk bistand til private leverandører


024/17
Lokal forskrift rett til opphold i sykehjem- kriterier og ventelister

Saken gjelder: Forslag til lokal forskrift om rett til sykehjemsplass i Nesodden kommune. Forskriften har vært på høring


025/17
Samarbeidsavtale mellom Remonter AS og NAV Nesodden

Saken gjelder: Remonter AS og NAV Nesodden har utformet en samarbeidsavtale som gjelder for 2017 om «aktiv på trygd».

Rådmannen utreder konsekvensene av lovendring i lov om sosiale tjenester i NAV om «Bruk av vilkår for personer under 30 år», og det fremmes en sak til politisk behandling innen utgangen av 2017.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Åpent møte i Skole- og oppvekstutvalget tirsdag 6. juni kl. 17.15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Orientering om beredskapsteam v/ Sophie Vamnes, fagsjef PPT

 

Sak til behandling:

008/17 - Betalingssatser SFO fra 01.08.2017

 

Innkalling og mer informasjon om saken finner du her.

Briller og lovbok

Det blir et ekstraordinært møte i Formannskapet 31. mai kl.14:45 i Ungdomsarenaen, Tangenten.  

 

Det åpne møtet blir direkte overført på KommuneTV.

 

Saker til behandling:

053/17 - Barnehageopptak 2017 - Behov for etablering av nye barnehageplasser

Sak 053/17 er åpen for publikum.

054/17 - Ansettelse av rådmann

Sak 054/17 er lukket for publikum.

Byggeprosess 10x15.jpg

Politikere og administrasjon ønsker profesjonelle søkere og utbyggere i Nesodden kommune velkommen til informasjons- og dialogmøte:

 

Tirsdag 30. mai 2017 kl. 14.00 i øvre kafe i Tangenten

 

 

Plan-  og teknikkutvalget og administrasjonen vil svare på spørsmål og fortelle litt om status for kommunens arbeid.

Virksomhet Plan, bygg og geodata vil informere om aktuelle forhold knyttet til søker- og byggeprosess.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget har møte tirsdag 30. mai kl. 17:15 på Samfunnshuset.

NB! Møterom: Klasserom, Samfunnshuset

Til behandling:

Briller og lovbok

Åpent møte i Kommunestyret onsdag 31. mai i Ungdomsarenaen i Tangenten kl. 17:15.

Møtet blir også sendt direkte på KommuneTV.

 

Mange viktige saker står på agendaen denne dagen, så følg med!

Innsyn i sakene som skal behandles får du her.

 

Saker til behandling:

Omsorg 10x15.jpg

Åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget tirsdag 23. mai kl. 17:15 i møterom Hasle 1 og 2 i Tangenten. 

 

Innkalling (2 stk.) finner du her.

 

Saker til behandling:


018/17 - Fjellstrand omsorgsboliger - tildelingskriterier

 


019/17 - Søknad om endring/utvidelse av skjenkebevilling for Annas Hybel AS


Saken gjelder: Søknad om permanent endring/utvidelse av eksisterende skjenkebevilling for Annas Hybel AS, orgnr 917 381 488, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand.
 


020/17 - Søknad om salgsbevilling for alkohol - Bryggutsalg AS


Saken gjelder: Bryggutsalg AS søker om salgsbevilling for nettbasert salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 – øl. Søknad mottatt i Nesodden kommune 16.3.2017.
 

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

 Åpent møte i Kultur- og miljøutvalget tirsdag 23. mai kl. 17:15 i elevkantina i Tangenten.

Innkallingen med saksfremlegg finner du her.

 

Orienteringer v/kommunalsjef Anne Dybevold:
- Status prosjekter, bl.a. Vanntårnet og Klokketårnet
- Kommunale driftsutgifter på Nesoddparken
- Status arbeidet med markagrensa. Vedtak fra forrige KM-møte (100.000 i budsjettet)


Orientering v/kultursjef Ellen Knutsen:
- Gjennomgang av reglementet for Kulturprisen, Idrettsprisen og Årets Nesodding


Orienteringer v/fagsjef Martin Lundquist:
- Halltildeling
- Aktiv på dagtid
- Kort budsjettstatus for fagområdet Kultur, næring, idrett og friluft (KNIF)
- Hvordan begrense miljømessige konsekvenser av kunstgressbanen på Berger?
 Granulater på avveie: Kommunalsjef Anne Dybevold orienterer
 Nesoddbanen 7er: Fagsjef Martin Lundquist orienterer

Briller og lovbok

Åpent møte i Formannskapet onsdag den 24.mai kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.

Møtet blir overført på kommuneTV.

 

Innkalling med sakspapirer finner du her .

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Plan- og teknikkutvalget har møte tirsdag 9. mai kl. 17:15 i Tangenten.

Møterom: Elevkantina

 

Orienteringssaker:

  •  Status byggesaksavdelingen
  •  Status planavdelingen
  •  Status planlegging Fagerstrand
  •  Håndheving av parkering – parkeringsbetjent

 

Saksliste:

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Skole- og oppvekstutvalget har møte tirsdag 9. april kl. 17.15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Til innkalling og saksdokumenter.

 

Til behandling:

Dialogmøte med rektorene.

 

006/17 - 17/15737 - Skoleeiermeldingen 2017

I henhold til opplæringsloven plikter skoleeiere å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Denne blir i Nesodden kommune kalt Skoleeiermeldingen. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd.

Omsorg 10x15.jpg

Helse- og omsorgsutvalget hat møte onsdag 10.mai kl. 17.15 i Tangenten,
møterom Agnor 1 og 2. 

 

 Mer informasjon om møtet: Innkalling og saksfremlegg

 

Saksliste:

Ordfører Nina Sandberg

Har du noe du kunne tenke deg å ta opp med ordføreren vår? Noe du lurer på, noe du brenner for, noe du vil fortelle? 

 

Ordfører Nina Sandberg har åpent kontor i biblioteket en dag i måneden, men

kan alltid kontaktes direkte på Nina.Sandberg@nesodden.kommune.no.

 

Grip sjansen til en uformell prat med Nesoddens ordfører!

 

Våren 2017:

Tirsdag 7. februar  kl. 8-12:30

Tirsdag 7. mars kl. 12-18

Tirsdag 4. april kl. 8-14 - NB! Avlyst!

Tirsdag 9. mai kl. 8- 10.30

Tirsdag 6. juni kl. 8-14

Kommunestyret har møte onsdag 26. april mars kl. 17:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.


Møtet er åpent for publikum, og blir overført direkte på nettet via KommuneTV.

 

Her finner du innkallingen og sakspapirene til kommunestyremøtet 26. april.

Briller og lovbok

Formannsskapsmøte onsdag 19. april kl. 17.15 i Tangenten, møterom Ungdomsarenaen.

 

Møtet er åpent for publikum, og blir overført på kommuneTV.


Innkalling og saksdokumenter.
 

 

 

Mann i rullestol ser på utsikt.

Åpent møte i  Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) mandag 3. april kl. 17.15 i Tangenten, Elevkantina.

 

Mer informasjon om møtet: Innkalling

RLF skal ivareta interessene og rettighetene til innbyggere med funksjonsnedsettelse. RLF ønsker alle innbyggere velkommen til å stille spørsmål eller ta opp saker. Det settes av tid ved møtestart ved behov.

 

Ved behov for tilrettelegging med hjelpemidler, gi beskjed til: politisk.sekretariat@nesodden.kommune.no

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Det er åpent møte i Skole- og oppvekstutvalget tirsdag 4. april kl. 17.15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Mer informasjon om møtet: Innkalling 

 

Drøftingssak: Å mestre. Plan for sammenhengen barnehage, skole og skolefritidsordning.

Omsorg 10x15.jpg

Åpent møte i Helse- og omsorgsutvalget onsdag 5. april kl. 17.15 i Tangenten,
møterom Agnor 1 og 2. 

 

 Mer informasjon om møtet: Innkallingen med saksfremlegg.

Briller og lovbok

Kommunestyret har møte onsdag 22. mars kl. 16:15 i Ungdomsarenaen i Tangenten.


Møtet begynner kl. 16:15 med overrekkelse av Tilgjengelighetsprisen 2017 fra ordfører.
Tilgjengelighetsprisen deles ut hvert år til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Møtet er åpent for publikum, og blir overført direkte på nettet via KommuneTV.

Gravemaskin og veiarbeid 10x15.jpg

Det er møte i Plan- og teknikkutvalget tirsdag 21. mars kl. 17:15 i Tangenten.

Møterom: Elevkantina

Møtet er åpent for publikum.
 

Her finner du mer informasjon om sakene som skal behandles.

Ad hoc-komitéen holder møte onsdag 15.3.2017 kl. 15.45 til 16.30 i møterom Hasle.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Referater fra tidligere møter finner du her.

Briller og lovbok

Møte i Formannskapet, onsdag 15. mars kl. 17:15 i Tangenten, møterom Ungdomsarenaen.


Møtet er åpent for publikum.

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Møte i skole- og oppvekstutvalget tirsdag 14. mars kl. 17:15 i Tangenten, møterom Hasle 1 og 2.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Saker til behandling

003/17 - Å dra i samme retning.
              Strategi for kvalitetsutvikling av grunnskolen i Nesodden 2017-2021 - Etter høring

Gutt som spiller gitar 10x15.jpg

Møtested:Elevkantina, Tangenten

Kl.:  17:15 - 21:00

 

Møtet er åpent for publikum.

Møte

Det blir møte i Ad hoc-komiteen for Signalen, Nesoddtangen gård og Lagveien
mandag 6. mars kl. 7.30 - 8.30 i Tangenten, møterom Krange.

 

Omsorg 10x15.jpg

Helse- og omsorgsutvalget har møte torsdag 9. mars kl. 17:15 i Tangenten -
møterom Agnor 1.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Lenke til innkalling med saksfremlegg.

Briller og lovbok

På møtet skal formannskapet behandle sakene gang- og sykkelvei mellom Bråtenveien og Holenveien,

omlegging fra ananloge til digitale trygghetsalarmer og vann- og avløpsløsning for Ildjernet.

 

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

 

Mann i rullestol ser på utsikt.

Tid og sted: 17:15 - 21:00 på Flasken, Flaskebekksenteret.

 

Møtet er åpent for alle interesserte.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i rådet for likestilling av funksjonshemmede første halvdel av 2017

Omsorg 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Agnor 1, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i helse- og omsorgsutvalget første halvdel av 2017

 

Gutt og hund gjør lekser 10x15.jpg

Tid og sted: 17.15 – 21.00, møterom Hasle 1 og 2, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Til sakslista

 

Oversikt over møter i skole- og oppvekstutvalget første halvdel av 2017

 

Byggeprosess 10x15.jpg

Tid og sted: Kl. 17:15-21:00 i Elevkantina, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum.

 

Her finner du hele sakskartet

 

Oversikt over møter i plan- og teknikkutvalget første halvdel 2017

 

Briller og lovbok

Tid og sted: 17:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over kommunestyremøtene første halvdel av 2017

Briller og lovbok

Tid og sted: 18:15-21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten.

 

Møtet er åpent for publikum og overføres også på KommuneTV.

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøtene første halvdel av 2017

Briller og lovbok

Formannskapet samles til forberedende oppstarstmøte i styringsgruppa for kommuneplanen.

 

Tid og sted: 17:15 – 21:30 i Ungdomsarenaen, Tangenten. 

 

Møtet overføres på KommuneTV

 

Til sakslista

 

Her finner du en oversikt over formannskapsmøter første halvdel av 2017

Fant du det du lette etter?
Login for redigering