Nesoddens fremtid. Kommuneplanen 2018-2042

Klikk for stort bilde Nå reviderer vi kommuneplanen. Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune, og består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanen var på høring frem til 1. august 2018. Kommunen behandler nå innspillene som er kommet inn. Kommuneplanen kommer til politisk behandling våren 2019. Her er lenke til høringssvar som har kommet inn.

 

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning naturressursene i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende, men gir overordnede føringer for all kommunal virksomhet. Arealdelen med planbestemmelser og plankart er bindende for fremtidig arealplanlegging i kommunen.

 

Plandokument

Følgende dokumenter ble lagt frem i høringen:

Kommuneplan 2018-2042 høring

Arealdelen - plankart
  • Lenke til Follokart der du kan se hvordan din eiendom er regulert i forhold til gjeldende kommuneplan og utkast til kommende kommuneplan. Etter å ha valgt riktig kommune kan du velge filteret "kommuneplaner". Under dette filteret kan du velge om du vil se gjeldende "kommuneplan" eller "kommuneplan på høring". Forklaringer til kartet kan du finne under meny øverst i venstre hjørnet. Du kan også laste ned en app kalt "Kommunekart".

 

Saksfremleggene

De øvrige dokumentene er redigert i henhold til de politiske vedtakene som du finner her.

 

 

Gjestebud

Kommunen har tilrettelagt for gjestebud om kommuneplanen. Muligheten for å gi innspill via gjestebud er nå avsluttet.

 

Informasjonsmøter

Vi har hatt informasjonsmøte på Tangenten den 14. juni og på Bakkeløkka skole den 18. juni. Den 28. juni var det planpub på Annas hybel på Fjellstrand med ekstern innleder og paneldebatt. På alle arrangementene var det mulig for publikum å stille spørsmål.

 

Tilbakemelding etter informasjonsmøter

På informasjonsmøtet kom det frem ytterligere informasjonsbehov. Under er det lenket til relevante dokument:

  • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planen er et av grunnlagsdokumentene til kommuneplanens arealdel.
  • Sak om revidert planstrategi ble behandlet i kommuestyret onsdag 20. juni. Planstrategien inneholder en oversikt over planer i kommunestyreperioden, herunder områdeplaner. 
  • Lenke til Follokart der du kan se hvordan din eiendom er regulert i forhold til kommuneplan. Etter å ha valgt riktig kommune kan du velge filteret "kommuneplaner". Under dette filteret kan du velge om du vil se gjeldende "kommuneplan" eller "kommuneplan på høring". Forklaringer til kartet kan du finne under meny øverst i venstre hjørnet. Du kan også laste ned en app kalt "Kommunekart".

 

Frist for innspill

Høringsfrist var 1. august 2018. Innspill kunne gis både samfunnsdelen og arealdelen med planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og forslag til arealbruksendringer.

 

Om du allerede har sendt inn arealbruksendringer i forbindelse med høringen av planstrategien og planprogrammet for kommuneplanen våren 2017, var det ikke nødvendig å sende på nytt.

 

Hvordan skal du sende innspill?

Det var ingen krav til utformingen av innspillet, men gjaldt det arealinnspill var det ønskelig at du i tittelen angir område/adresse. Det var laget en egen mal som kunne brukes til arealinnspill. Innspill som er utformet på annen måte blir også behandlet.

 

Uttalelser skulle fortrinnsvis sendes elektronisk via kommunens nettside. Du hadde også mulighet til å laste opp ditt høringssvar via den elektroniske løsningen.Den elektroniske løsningen er nå stengt.

 

Brev sendes til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Du kan også sende inn på e-post til post@nesodden.kommune.no. Merk innspillet «Kommuneplan 18/1636». Alle høringsuttalelser bes undertegnes med fullt navn.

 

Høringsinnspill er offentlige og kan leses av alle som ber om innsyn. Innspillene vil bli vedlagt i politiske saksfremlegg.

Fant du det du lette etter?