Sivilombudsmannen peker på flere utfordringer i rapporten "Saksavviklingen ved byggesaksavdelingen i Nesodden kommune". Rådmannen svarer i en uttalelse med å beklage situasjonen overfor innbyggere og næringsliv. Kommunen har tidligere satt i gang flere tiltak som forbedrer situasjonen og tilbakemeldingene fra Sivilombudsmannens følges opp.

Vannmåleravlesning

Husk å lese av vannmåleren før året er omme. Klikk på den blå knappen.

Målerkort sendes ut i disse dager pr post eller SMS. Siste frist er 31.12.17.

Her kan du registrere målerstanden din på slutten av året.


Budsjett og økonomiplan 2018-2021-2

Rådmannens budsjettforslag med handlingsprogram og økonomiplan for 2019 - 2021 ble presentert for kommunestyret 27. september. Rådmannen legger fram et budsjett med et netto driftsresultat på om lag 22,2 millioner kr, noe som utgjør 1,7 % av driftsinntektene.

Budsjettdokumentet kan lastes ned her (PDF, 4 MB).

 

Rådmannen har innarbeidet 35 nye millioner kr. til ulike tiltak innenfor tjenesteområdenes driftsbudsjetter. Sammen med lønnsveksten utgjør dette veksten fra 2017 til 2018. Med unntak av større avtaler er det ikke kompensert for prisstigning, noe som indirekte medfører et generelt effektiviseringskrav på totalt 2,5 millioner kroner.

 

Samlet lønns- og prisvekst anslås til å bli på 2,8 % i 2018. Renten er for 2018 satt tilnærmet lik dagens rentenivå, og med en svak økning i økonomiplanperioden, noe som er i tråd med Norges banks prognoser. Rådmannen legger opp til en befolkningsvekst på 1,5 % i kommende planperiode. Store investeringer i kommende planperiode innebærer økt gjeld på om lag 300 millioner kr som gir økte finansutgifter mot slutten av planperioden.Rådmannen ønsker å fremheve følgende momenter i planperioden

  • Innarbeidet 5 avdelinger ved Munkestien og Bjørnemyr barnehager, med en netto utgift på om lag 9,1 millioner kr.
  • Bygging av ny 6-avdelings barnehage på Fjellstrand for å imøtekomme økt behov for barnehageplasser
  • Bygging av 50 nye omsorgsboliger på Fjellstrand og 40 nye omsorgsboliger på Skoklefall skal sørge for å dekke framtidas behov
  • Flere nye årsverk innenfor Plan, bygg og geodata skal sørge for økt saksbehandlingskapasitet på plan- og byggesaker
  • Ressurser knyttet til digitalisering er innarbeidet og vil kunne gi bedre tjenester og på sikt også gi lavere enhetskostnader
  • Fokus på digitalisering og velferdsteknologi for å oppnå bedre tjenester og lavere enhetskostnader
  • Økte midler til verdibevarende vedlikehold og oppgradering av bygg og infrastruktur.
  • Fokus på organisering og prioritering innenfor administrasjon, herunder arbeidsflyt og effektive arbeidsmetoder
  • Innarbeidet flere tiltak iht. klima og biomangfoldsplanen
Nye postnummer fra 1.10.2016 - Oversiktskart

 

Fra 1. oktober innfører Posten Norge nye postnummer på Nesoddtangen.
Området som har hatt postnummer 1450 blir delt i fire. 1450 Nesoddtangen beholdes for en del av området, og det opprettes tre nye postnummer.

 

Dette medfører at mange adresser på Nesodden skifter postnummer. En oversikt over hvilke veier dette gjelder finnes i informasjonsfolderen fra Posten Norge:
 


Se hjemmesidene til Posten Norge for å finne riktige adresser.
  

 

Fant du det du lette etter?